Högt blodtryck är den viktigaste enskilda riskfaktorn för sjukdom och död samt den vanligaste besöksorsaken i svensk primärvård. Stora vinster i förbättrad folkhälsa skulle sannolikt kunna uppnås om vi på ett bättre sätt än nu tog hand om och behandlade våra patienter med högt blodtryck. En helt nyligen publicerad artikel [Lancet. 2021;398:1053-64] har genom en metaanalys av 51 randomiserade studier med över 350 000 deltagare kommit fram till att farmakologisk sänkning av blodtrycket lönar sig för att förhindra hjärt–kärlsjukdom även upp till så hög ålder som åtminstone 75–84 år och från så låga blodtrycksnivåer som 120/70 mm Hg. Författarna föreslår därför att farmakologisk behandling av högt blodtryck ska betraktas som ett viktigt behandlingsalternativ oavsett ålder och att man tar bort de nuvarande ålderströsklarna för blodtrycksbehandling i internationella riktlinjer. 

Naturligtvis ska behandling alltid individualiseras och bestämmas i samråd med patienten, men det är lika viktigt att vi kontinuerligt tar till oss ny kunskap från forskning som påverkar kliniskt handlande och även förmedlar den till våra patienter.

Läkartidningen ordnar ett webbseminarium rörande högt blodtryck den 9 november. Delta gärna för att lära om en rad intressanta och kliniskt väsentliga frågor kring detta stora folkhälsoproblem!