Det är valår, och även denna gång kommer sjukvården sannolikt att bli en valfråga av rang. Mediernas granskningar lär bli många, högljudda och kritiska. Som vanligt.

Men den som vill ha en mer nyanserad bild kan med fördel ägna en timme eller två åt att läsa några rapporter från Socialstyrelsen (»Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård. Lägesrapport 2022«) och Sveriges Kommuner och regioner (»Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021«) samt studera utvalda delar av deras statistik­verktyg »Vården i siffror«. Här framträder en annan bild än den gängse kris- och katastrofbild som normalt målas upp.

Regionpolitiker som vill ge sina väljare en bra sjukvård vänder lämpligen blicken mot ett gott och uppfordrande exempel – Region Kalmar län. Genom ett långsiktigt arbete med fokus på kvalitet och utveckling, inte ekonomi och experiment, fortsätter man att ligga i topp i nästan vilken faktor som än studeras: lägst antal överbeläggningar, lägst andel trycksår, högst andel av befolkningen som anser sig ha tillgång till och förtroende för den sjukvård de behöver, högst andel av befolkningen som anser att väntetider till besök och behandling är rimliga samt hög användning av penicillin V som antibiotikum. För att nämna några. I de fall man inte ligger bäst till är skillnaderna små.  

Är man bäst bland de allra bästa är man väldigt bra. Det är något att lyfta på hatten för.