Hälsodata är dokumenterade personuppgifter som rör en persons fysiska eller psykiska hälsotillstånd. Denna typ av data finns till största del inom sjukvården, och det saknas i mångt och mycket samordning och standardisering. 

Tidigare i år presenterade EU-kommissionen det så kal­lade euro­peiska hälsodataområdet, som så småningom kan bli lagstadgat inom EU. På sikt är avsikten att patient­översikter, e-recept, bilddiagnostik, laboratorieresultat och epikriser utfärdas i ett gemensamt europeiskt format som accepteras av alla EU-länder. Ett syfte som anges är att människor ska få kontroll över sina hälsodata och kunna använda dem i sjukvården inom hela EU. Ett annat syfte är att hälsodata, under strikta villkor med patientens medgivande och efter ansökan till en särskild myndighet, ska kunna användas för forskning. 

För att detta ska bli möjligt krävs standardisering, teknisk kompatibilitet och hög säkerhet. Att de nya kraven uppfylls åligger företag som säljer elektroniska journalsystem.

Intressant nog var USA tidigare ute än Europa. För snart tio år sedan infördes federal lagstiftning med hårda krav på standardisering för leverantörer av elektroniska journalsystem. Det har gjort det lättare att få ut data för forskning från den reguljära sjukvården, så kallade »real world data«. Det är hög tid att även Sverige och övriga EU underlättar för patienter att dela data mellan vårdgivare och för forsk­ningsändamål.