Patientsäkerhet uppfattas av många som ett fluffigt och dåligt definierat begrepp. Det finns visst fog för uppfattningen, men det behöver inte vara så. I grunden handlar det om att identifiera och hantera risk.

Risk kan definieras som en oönskad händelse, och om den inträffar äventyras det förväntade resultatet. All verksamhet innebär en närvaro av risk, och därför krävs både risktagande och riskhantering för att överhuvudtaget nå ett gott resultat.

För våra patienter betyder detta att en utförd vårdaktivitet innebär risker ‒ större eller mindre, fler eller färre ‒ för att skador som inte ska behöva inträffa faktiskt gör det. Vi läkare bär ett ansvar för att veta vilka riskerna är och att tillsammans med patienten värdera dessa. Det räcker dock inte med att veta vilka risker som finns; de måste också så långt möjligt reduceras, åtminstone de som med rimlig insats går att sänka eller få bort.

Effektivt patientsäkerhetsarbete kan alltså beskrivas som dels en insikt om att varje vårdaktivitet innefattar risker, dels ett ansvar för att relevanta risker är kända samt att de är hanterade och sänkta till lägsta rimliga nivå. Slutligen bär vi ett ansvar för att kontrollera att det faktiskt är så.

Det är patienten som utsätts för risken att något oönskat inträffar, men ansvaret att reducera riskerna är delat. Patientsäkerhetsarbete är alltså gemensam riskhantering.