Det har gått ungefär 10 år sedan medicinska journaler blev tillgängliga på nätet. Vid införandet var diskussionen ibland stormig. Vårdpersonalen var orolig för hur patienterna skulle hantera informationen som stod i journalen samt huruvida det skulle generera merarbete om patienterna själva kunde få enkel tillgång till sin journal. Det diskuterades också om man skulle behöva anpassa språket i anteckningarna.

De utvärderingar som gjorts hittills visar att patienterna uppskattar tillgången till sin medicinska information. I dag känns det otänkbart att gå tillbaka hur det var förr. Hela journalen är dock inte alltid tillgänglig, och rutinerna för vad som presenteras verkar skilja sig åt mellan olika regioner och vårdgivare. Röntgen- och patologiutlåtanden är exempelvis inte alltid tillgängliga, men ibland är de det. Det har dock hänt att inneliggande patienter kunnat läsa sina röntgenutlåtanden före rondande läkare. Ibland har patienter sett cancerdiagnoser innan planerade mottagningsbesök för information och diskussion om vidare handläggning ägt rum.

Kunskapen om vilken information som visas i journalerna på nätet varierar mycket bland kollegor jag pratat med. Oavsett var man står i frågan om informationstillgänglighet är patienternas ökade tillgång till sin journal här för att stanna. Det vore därför bra om fler i vården visste vilken information patienterna har tillgång till. På så vis kan man optimera förutsättningarna för ett gott samtal i varje patientmöte.