Läkartidningen publicerar artikeltyper med olika inriktningar och temaområden, och vinjetten »Vårdutveckling« har varit en av dem. Från den 1 januari 2023 ändrar vi denna vinjett till »Vårdutveckling och organisation« för att inkludera mer omfattande artiklar. 

Enligt lag ska hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. I lagens förarbete anges att uttrycket ur juridisk synvinkel innebär att läkare ska göra detta i sin yrkesmässiga utövning, och det är inte osannolikt att detta främst avser de rent medicinska aspekterna. Däremot är många av de största utmaningarna inom sjukvården och folkhälsoarbetet i stort kopplade till det organisatoriska ramverket. Läkartidningens bedömning är därför att det behövs en fördjupad täckning av organisationsfrågor som påverkar patienter och personal. 

Exempel på områden som kan tas upp i artiklar under den nya vinjetten är sjukvårdens ledning och styrning, ledar­skap, regelverk, processer för implementering och utmönstring av metoder, kompetens, livslångt lärande, goda exempel på organisatoriska förändringar och politikens inverkan på hälso- och sjukvården. 

Vi ser fram emot insända manuskript under denna nya vinjett!