I mars 2023 publicerades en departementspromemoria »Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar« (Ds 2023:8). I denna rapporteras att utvecklingen av antalet godkända icke-kommersiella eller prövarinitierade kliniska prövningar har minskat med 25 procent under tio år. År 2022 godkändes totalt 50 icke-kommersiella kliniska läkemedelsprövningar, den lägsta siffran på ett decennium och lägre än i jämförliga länder. Minskningen anses bland annat bero på att det är svårt att få tid och resurser i relation till hälso- och sjukvårdens så kallade kärnverksamheter, bristfälliga finansieringsmöjligheter och en låg återväxt av kliniska forskningsledare som kan och vill bedriva prövarinitierade kliniska prövningar. Även uppstartstid och rekrytering av patienter har försämrats de senaste åren.

Att icke-kommersiella kliniska prövningar bedrivs i Sverige är viktigt. De bidrar till bättre sjukvård genom utveckling av kompetens och nya metoder. Det är dessutom viktigt att redan godkända läkemedel och medicintekniska produkter evalueras i den verklighet där de används. Den kan skilja sig påtagligt från vad som låg till grund för myndighetsgodkännande, inte minst vad gäller patienternas demografi, sjukdomspanorama och övriga läkemedelsbehandling.

För att öka antalet icke-kommersiella prövningar krävs en rad åtgärder. Det regulatoriska förfarandet måste förenklas och kosta mindre. Utökade offentliga anslag behövs för att finansiera kliniska studier. Regionerna, eventuellt i samverkan med SKR, bör samla och samordna sina aktiviteter.