Hälsa är en viktig grund för att fungera fysiskt, mentalt och socialt. Psykisk och fysisk ohälsa ökar oroväckande snabbt hos barn och unga. Den demografiska utvecklingen,med en allt större andel äldre och allt fler som lever med kronisk sjukdom, ökar behovet av hälso- och sjukvård och äldreomsorg. 

Ett stort antal faktorer påverkar hälsa och välbefinnande hos individer, familjer och befolkningen i stort. Till de faktorer som är mer eller mindre påverkbara hör socioekonomiska omständigheter, social och fysisk miljö och levnadsvanor. Mycket av detta kan påverkas genom förändrade regelverk och policybeslut på nationell eller lokal nivå. 

Världshälsoorganisationen, WHO, beräknar att för tidig död i många fall kan förebyggas: minst 80 procent av all hjärt–kärlsjukdom, stroke och typ 2-diabetes samt minst var tredje cancerfall går att undvika. 

I februari 2024 lade Hjärt–lungfonden och Cancerfonden fram »Handlingsplan för hälsosamma matvanor« med en rad genomgripande policyförslag på samhälls­nivå. Förslagen i handlingsplanen innefattar bland annat förbud mot reklam för ohälsosamma livsmedel som når barn, slopande av moms på frukt och grönsaker, producentavgift på sockersötad dryck och obligatorisk märkning av hälsosamma och ohälsosamma livsmedel.

Sjukdomsprevention är inte bara nödvändig och möjlig, den är samhällsekonomiskt ytterst lönsam [1]. Därför behöver en nationell agenda och handlingsplan för främjande av hälsa och förebyggande av sjukdom utarbetas och genomföras.