Dörrar som öppnas i forskningens värld

Vetenskapens värld finns på nätet men den är till stor del ett inhägnat territorium. Surfa på Lancet.com på hemma­datorn så förstår du vad jag menar. Abstract men inte längre. Sanningen är att publicering av forskningsresultat inte bara görs för en bättre värld, det handlar också om affärs­modeller i kommersiella förlag. Vetenskapsrådet kräver från och med […]

Media och säkert sex

Hur »farliga« hormonella preventivmetoder är förefaller vara ett favoritämne för svenska journalister, medan frågan synes vara totalt ointressant i övriga nordiska/europeiska länder. En vanlig fråga är varför vi har de högsta abortsiffrorna i Norden? Att det skulle finnas ett samband mellan de ständigt återkommande p-pillerlarmen och andelen kvinnor som slutat med sina preventivmetoder på grund […]

Sängplatser, inga problem

Haiti, en stekande het dag i januari. Som framgått i Läkartidningen är jag här på uppdrag av Läkare utan gränser. Trots många tidigare uppdrag i katastrofhärdar har jag aldrig sett något liknande. Det som mötte mig på sjukhuset direkt efter ankomsten var minst 200 patienter som väntade på att få bli behandlade och minst 50 […]

Även billig forskning kan vara bra

I en aktuell ledare [BMJ. 2009;339:b4810], indelas utvecklingen av den allmänmedi­cinska (primärvårds-) forskningen i fyra perioder: Tidig klinisk forskning, konsultationsforskning (1960–70-talen), hälso- och sjukvårdsforskning (1980-talet) och translationell forskning (1990-talet). Ledaren bygger på en rapport med titeln »Research into general practice: bringing innovation into patient care«. Skribenten oroar sig över att vi kommit för långt bort […]

Inte så stickrädda

Under förra årets nyinfluensakampanj hängav sig några riksdagsledamöter åt tokerier i Dagens Nyheter. Vaccinationsvilligheten i den lagstiftande församlingen visade sig sviktande. Vaccinet känns otestat och osäkert, tyckte någon. Jag förstår att folk är osäkra, ansåg en annan. Uppmärksamheten blev naturligtvis stor, och statsepidemiolog Annika Linde torde ha varit missbelåten. Om stödet för vaccination inte var […]

Läkartidningen för och av professionen

Som medicinsk huvudredaktör kan det vara passande att jag ägnar det nya decenniets första reflexion åt några tankar om framtiden och inriktning av det medicinskt vetenskapliga innehållet i Läkartidningen. Vår redaktionella målsättning är att Läkartidningen ska fylla läkarkårens behov av fortbildning, medicinsk information och debatt på ett sätt som gör att tidningen ska kännas nödvändig […]

Ett tips inför julen och gott nytt år!

Det har varit ett spännande år i Läkartidningen. Efter den radikala förändringen av tidningens grafiska form och disposition för fyra år sedan har vi även genomfört andra förändringar och förbättringar med syfte att öka tillgängligheten och läsarnyttan. Bland annat har vi numera minst sex teman per år som förstärker vårt uppdrag att bland annat »vara […]

Elektronisk läkarhandbok för hela Skandinavien?

Behovet av bra IT-stöd i läkararbetet har ökat parallellt med den ökade kunskapsmassa vi har att hantera. För en allmänläkare är det en svår – för att inte säga omöjlig – uppgift att hålla sig uppdaterad inom alla fält i medicinen. Information om framsteg inom diagnostik och behandling bör nå praktiserande läkare så snabbt som […]

Hur harmonisera landets läkarutbildningar?

Under senare år har vi i Läkartidningen publicerat översiktliga rapporter om det omfattande förnyelsearbetet inom läkarnas grundutbildning från universiteten i Lund ((LT nr 38/2007)), Uppsala (LT nr 51/2008) och nu senast från Karolinska institutet (LT nr 44/2009). Särskilt intressant i den sistnämnda artikeln är de punktvisa jämförelserna mellan Stockholm och övriga studieorter – var har […]

Riksstämman – en mötesplats som behövs

För mig är Läkaresällskapets riksstämma en nostalgisk påminnelse om tiden som läkarkandidat. När vi lånade passerkort av de underläkare som skulle sköta sjukhuset och åkte till Älvsjömässan på jakt efter gratispennor och en känsla av den värld vi skulle tillhöra i framtiden. Pendeltågsresan är ett särskilt roligt minne. Vi hade gissningslek vilka som var läkare […]

Ordets makt över tanken

Jag tar tillfället i akt att på bästa redaktörsplats sälla mig till hyllningskören och instämma i Linda Morfeldts debattinlägg om våra otympliga datorjournaler (LT nr 45/2009), liksom i de många kloka kommentarerna på webbplatsen och i detta nummer. Man vittnar om en stor frustration över att den kompetens som finns inom läkarkåren, både medicinsk och […]

Jordens omkrets minus 2 mil

När jag gick en SK-kurs i Lund på 1980-talet fick jag av en skånsk kollega höra att avståndet mellan sjukhusen i Lund och Malmö var jordens omkrets minus 2 mil. Det är ju därför förvånande att just dessa sjukhus nu ska slås samman till ett enda. Men det kommer nog att gå bra! IT-teknik gör […]

Vaccination inte främst för dig – utan för flocken

Det var inte bättre förr när folk gjorde som de blev tillsagda. Vår rätt att välja själv är bra och något sjukvården inte alltid re­spekterar. Men, en självcentrerad tid parad med gränslösa möjligheter att exponera egot, det kan vara en malign kombination. Prova att googla på »vaccin mot svininfluensa«. Av den knappa halvmiljonen träffar är […]

God miljö för klinisk forskning

Att svensk klinisk forskning har problem är ingen nyhet. Problemet har varit föremål för dels en utredning av Olle Stendahl (SOU 2009:42, »Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården«), dels Näringsdepartementets tillsättning av Delegationen för samverkan inom klinisk forskning ‹www.sou.gov.se/samverkanklinforsk›. Delegationen, som leds av Nina Rehnqvist, har agerat på olika sätt för att förbättra samverkan […]

Säkerhetstänk på läkarutbildningen

På senare år har patientsäkerhet inom vården fått ett ökat intresse. Detta har också speglats i Läkartidningen, nu senast i LT 38/2009, sidorna 2377-9. Men återspeglas detta i undervisningen av blivande läkare? Jag är tveksam. Vi vet att skador förorsakade av vården är vanliga och mycket kostsamma, såväl peku­niärt som mätt i mänskligt lidande. Socialstyrelsen […]

Vem vågar blåsa i pipan?

I dagspressen redogjordes nyligen för en läkare som anmälts till Socialstyrelsen av några kolleger för bristande kompetens. Det är något som inträffar ganska sällan. Vanligare är ju att läkare slår larm angående brister i organisation eller avsaknad av resurser. Att påpeka brister och fel är en självklar uppgift för medarbetare inom alla sektorer av samhället […]

Viktigt individanpassa behandlingen

Betydelsen av samspelet mellan arv och miljö har varit särskilt uppmärksammad under 2009. Detta på grund av att det är 200 år sedan Darwin föddes och 150 år sedan »Om arternas uppkomst« publicerades. Genetiska skillnader är en huvudorsak till att olika människor har olika benägenhet att drabbas av sjukdom vid likartade livsbetingelser och »riskfaktorbörda«. Likaledes […]

Spökskrivare och svågerpolitik

Jag är nyss hemkommen från Vancouver, Kanada, och kongressen »Peer-review and biomedical publishing«, arrangerad av BMJ och JAMA. Det var mödan värt att åka till andra sidan jorden. Vetenskapens verktyg kan användas för att studera hur medicinsk forskning paketeras och kommuniceras. Med uppseendeväckande resultat. En enkätstudie med författare i högrankade tidskrifter visade att det är […]

Vikten av basala försiktighetsåtgärder

Den influensaepidemi som alla i dag talar om, läser om och oroas över ska drabba oss blir man tydligt påmind om varje gång man befinner sig på en internationell flygplats. En hel del människor sitter nu med munskydd som visserligen åker av och på, men man undrar hur de tänker när de ser oss andra […]

Jämförelser över Östersjön

Nyss hemkommen från en kort resa till Tallinn läser jag att Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket riktar hård kritik mot Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. »Överbeläggningar betraktas som normalt. Det är oacceptabla förhållanden som återverkar allvarligt på patientsäkerheten«, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen. Visst finns det brister i svensk sjukvård som behöver åtgärdas, men vi har det […]