Förlossningsvården kan bli säkrare

Vi kan i Sverige vara stolta över att vi tillhör de länder som har världens säkraste förlossningsvård. LT:s läsare har dock säkert noterat att påfallande många ansvars­ärenden som publiceras, rör omhändertagandet i samband med förlossning. Den vanligaste övervakningsmetoden, kardiotokografi (CTG), innebär att fostrets hjärtfrekvens, tillsammans med livmoderns värkaktivitet, registreras. Genom att analysera dessa kurvor kan […]

E-hälsa leder till EU-hälsa?

Begreppet e-hälsa omfattar all användning av informations- och kommunikationsteknik inom hälso- och sjukvårdssektorn. För oss som är verksamma i denna sektor är det uppenbart att det skett en mycket snabb utveckling under de senaste tio åren. Pappersjournaler har ersatts av datajournaler, pappersrecept av e-recept och röntgenskåp med kärvande skärmar av digitala bilder på dataskärm. Mycket […]

Bedräglig känsla av trygghet?

Nu vet vi. Den nya influensan kommer att härja i höst. Men vår beredskap är god. Skeppslaster med vaccin är på väg mot landets gränser. Planer smids. Vi kommer att vara beredda. Jag vet inte om det beror på sommarledighetens lättja, psykologiska försvarsmekanismer eller lyckad retorik, men sprids det inte en bedräglig känsla av trygghet […]

EU och vårdköernas framtida utveckling

Kulingen viner i sommarstugans knutar, och marken har inte torkat upp efter gårdagens skyfall, men sommar är det likväl. Vi ska nog ändå vara tacksamma för det växlande klimat vi har i Sverige. I andra delar av världen kan årslånga torrperioder avlösas av översvämningar med åtföljande svåra konsekvenser för befolkningen. Sverige har denna månad tagit […]

Att lyckas med läkemedel

Det handlar mer om att göra rätt från början än att sopa i efterhand. Det är ett budskap som jag upprepade gånger fört fram i Läkartidningen och andra sammanhang. Receptet är det följande: Jag som läkare har fått en god grundutbildning och fortbildning i hur läkemedel verkar (basal farmakologi) och i hur individens förutsättningar, i […]

Vårdetik i livets slutskede angår alla

Häromveckan deltog jag i en konferens om etik kring beslut i livets slutskede, arrange­rad av Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet i samarbete med Läkartidningen. Ämnet är som bekant aktuellt, och många lockades till detta tvärprofessionella möte om skärningspunkten mellan filosofins teori och medicinens praktik. Vad är ett outhärdligt lidande och en bra […]

Depression under graviditet – större risk att inte behandla

Vad är mest skadligt för barnet ­– moderns depression eller en läkemedelsbehandling under graviditeten? Vi vet att obehandlad depression hos modern kan störa den neurokognitiva utvecklingen hos barnet och har förknippats med för tidig börd. Samtidigt vet vi att även behandling med antidepressiva läkemedel kan påverka det växande fostret, och vissa studier rapporterar ökad risk […]

Kris för svensk medicinsk forskning?

Det har talats och skrivits mycket om den minskande styrkan i svensk medicinsk forskning. Helt klart är att den i hård internationell konkurrens är mindre framträdande nu än tidigare. Karolinska institutet är det ledande medicinska universitetet i Sverige och erhåller 45 procent av Vetenskapsrådets anslag inom medicin. Det finns olika sätt att mäta vetenskaplig framgång […]

Markera alltid operationsområdet!

I Socialstyrelsens vällovliga strävan att rensa bland gamla och alltför detaljerade föreskrifter har SOSFS 1989:1 upphävts. Den gällde åtgärder för att förhindra förväxlingar i synnerhet i samband med kirurgi och andra invasiva åtgärder. Bland annat föreskrevs obligatorisk markering av operationsområde vid ingrepp på extremiteter och pariga organ. Redan 1980 kom den första föreskriften om markering […]

Hujedamej! Den Nya Influensan är här!

I dagens medielandskap fortplantas informationen blixtsnabbt i interkontinentala kablage, med direktleverans till ditt eget fönster mot omvärlden. Medicinska nyheter röner alltid stort intresse, särskilt om vi känner oss personligt berörda. Vem fångas inte av rubriker om en ny epidemisk farsot? I likhet med andra stora nyheter har rapporteringen om den nya influensan följt ett mönster. […]

IT-system som underlättar för patienten

För att kunna fatta riktiga medicinska beslut krävs ett adekvat informationsunderlag och tid med och för patienten. Sjukvården använder informations- och kommunikationsteknologi relativt osystematiskt jämfört med andra verksamhetsområden i samhället. I en metaanalys av 257 »health information technology«-studier framgick att efterföljandet av riktlinjer var bättre, användningen av sjukvård lägre och felhändelserna färre när multifunktionella system […]

Ronden – ett bra tillfälle för undervisning

Efter ett kort påsklov i härligt vårväder har många av oss nu återvänt till kliniskt arbete, forskning, undervisning eller studier. Ofta ska dessa arbetsuppgifter kombineras på ett bra sätt. Ronden har trots (eller kanske på grund av) att den är en väletablerad företeelse ibland varit ifrågasatt. Alternativa varianter för kommunikation vårdgivare sins-emellan och med patienter […]

Medicinsk etik när den är som mest akut

Medicinsk etik har de senaste veckorna diskuterats flitigt på våra arbetsplatser och i Läkartidningen. Oavsett specialitet tycks frågeställningarna bli fler ju mer avancerad behandling vi kan ge. I många fall har vi tid att samla den bästa kompetensen runt patienten och dennes familj för att tillsammans ta svåra behandlingsbeslut. Nyligen besökte jag ett av världens […]

Ny på jobbet

Jag är ny på jobbet. Mitt första publika uppdrag är att skriva denna reflexion. – Hur det känns? – Bra! – Nervöst? – Inte särskilt! Liksom alla läkare har jag gjort det förut, klivit in i ett nytt arbetslag. En gång försökte jag och några kollegor räkna antalet tillfällen vi kommit första dagen till en […]

Forskning med förhinder

Läkare under utbildning forskar i dag i allt mindre utsträckning, rapporterar Sylf (se LT nr 3/2009). Varför är det så? Klinisk forskning är viktig, och svenska kliniska studier citeras ofta internationellt. De flesta som disputerar i dag avslutar därmed sin forskning i stället för att använda forskarutbildningen som »körkort« och på så sätt fortsätta höja […]