Christine Sävervall. Foto: Veronika Lindblom

Vilka är de viktigaste framstegen i er specialitet det senaste decenniet?

– Det utbildas fler generalister. För 10–15 år sedan ansågs internmedicin av många vara en utdöende specialitet. Nu har trenden vänt. Andra viktiga framsteg är utvecklingen av intermediär­vård, alternativa vårdformer såsom »sjukhus hemma« (hospital at home), patientnära ultraljud (POCUS) och Kloka kliniska val. 

Vilka medicinska frågor driver ni? 

– Vi arbetar för den breda internmedicinen ur ett generalistperspektiv. En sjukvård byggd på generalister skapar trygghet och högvärdevård för den stora gruppen av patienter med samsjuklighet. Det är en förutsättning för god vård att man kan hantera hela patienten och inte endast ett organ. Ett personcentrerat arbetssätt och rätt vård till rätt patient är en nödvändighet för att klara framtidens utmaningar. Kloka kliniska val genomsyrar samtliga kurser i vår regi. Vi har en arbetsgrupp för utbildning och klinisk integration av POCUS. Vi har också skapat en arbetsgrupp för kunskap och kompetens inom intermediärvård. 

Vilka utbildningsfrågor är viktiga?

– Fortbildning genom hela karriären. Just nu skapar vi ett fortbildningsprogram för specialister. Förhoppningen är en lättillgänglig digital utbildningsform. Vi har också ett nätverk för yngre internmedicinare, »Young internist«, som jobbar aktivt med ST-frågor.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna? 

– Ett ökat generalistperspektiv inom slutenvården. Kloka kliniska val där högvärdevård bedrivs genom att rätt vård ges till rätt patient. Intermediär­vårdens plats och form i Sverige. Engagerade internmedicinare är en förutsättning för god intermediärvård. Alternativa vårdformer, till exempel sjukhusvård i hemmet, sammanhållen vård och digitala vårdmöten. Utvidgad fortbildning för specialister i internmedicin.