I Läkartidningen nr 6 2005, sidan 364, anges felaktigt att »SBU år 2004 rekommenderade betablockeraren Atenolol som förstahandsval vid hypertonibehandling«.
Påståendet är dubbelt fel. För det första utfärdar inte SBU rekommendationer. SBUs uppdrag är att granska den vetenskapliga dokumentationen om nytta, risker och kostnader för olika metoder i vården, för att sedan dra slutsatser och förmedla kunskap om metodernas effektivitet och kostnadseffektivitet.
Vilket preparat som ska rekommenderas som förstahandsval är en fråga för Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, läkemedelskommittéer och ansvariga för vårdprogram. Sådana rekommendationer baseras på kunskapsunderlaget, men också på överväganden rörande resurser och prioriteringar.

Slutsatser
För det andra har alla som läst den aktuella rapporten sett att SBU inte drar slutsatser om enskilda preparat utan formulerar följande slutsatser:
De olika grupper av blodtryckssänkande läkemedel som vanligen används i Sverige (tiaziddiuretika, ACE-hämmare, kalciumantagonister, angiotensinreceptorblockerare (ARB) och betablockerare) ger en likartad sänkning av blodtrycket (ca 10/5 mm Hg) när läkemedlen används separat (Evidensstyrka 1).
För personer med okomplicerad hypertoni är de gynnsamma behandlingseffekterna på insjuknande i hjärt–kärlsjukdom likartade för terapi med de stora läkemedelsgrupperna tiaziddiuretika, ACE-hämmare, kalciumantagonister, ARB och betablockerare (Evidensstyrka 1).
Ett lägre nyinsjuknande i typ 2-diabetes har observerats hos personer under behandling som baserats på läkemedel som direkt påverkar renin–angiotensin–aldosteronsystemet (ACE-hämmare och ARB) i jämförelse med behandling baserad på tiaziddiuretikum i kombination med betablockerare eller behandling baserad på kalciumantagonist (Evidensstyrka 2).
Dessa slutsatser kvarstår fortfarande. Med anledning av de resultat som har framkommit om atenolol kommer SBU tillsammans med Läkemedelsverket diskutera möjligheterna att på motsvarande sätt specialstudera övriga enskilda preparat i gruppen betablockerare.


I Läkartidningen nr 6 2005 angavs felaktigt att SBU utfärdar rekommendationer.