Peter Ankarberg vill ha en offentlig granskning av behandlingsalternativen vid affektiv sjukdom och föreslår i Läkartidningen [1] att psykiatrisamordnaren arrangerar en offentlig hearing. Detta eftersom bland annat det vetenskapliga stödet för psykodynamisk psykoterapi skall ha blivit osakligt granskat av SBU i dess rapport om behandling av depressionssjukdomar [2].
Ankarberg antyder att stödet för psykodynamisk terapi egentligen är starkare, och att ett sätt att låta detta komma fram är genom en sådan hearing. En poäng skulle vara att representanter för olika behandlingar själva får redovisa stödet för dessa, och kritiskt granska andra.

Granskning sker fortlöpande
Kritisk granskning av psykoterapiforskning sker löpande, och en del av den görs dessutom av representanter för den psykoanalytiska traditionen. En sådan representant är Peter Fonagy, bland annat Freud Memorial Professor of Psychoanalysis och Chief Executive of the Anna Freud Centre i London. Fonagy är en av redaktörerna för »What works for whom? A critical review of psychotherapy research« [3].
I denna ansedda och ambitiösa granskning av det vetenskapliga stödet för olika psykoterapiinriktningar bedöms det förvisso finnas ett visst vetenskapligt underlag för psykodynamisk terapi vid depression, eller närmare bestämt korttidsterapi. Det är inte en vanlig form av psykodynamisk terapi i Sverige.
Den psykodynamiska korttidsterapins stöd värderas emellertid som svagare än det för beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi och interpersonell terapi, och snarast vara i nivå med stödet för social problemlösning. Inte ens granskare som Fonagy, med en solid förankring i den psykoanalytiska traditionen, tycks alltså göra en väsentligen annan tolkning av litteraturen än den SBU gjort.

En poäng
Men det finns ändå en poäng med Ankarbergs förslag: Det skulle ge ökad spridning av det vetenskapliga stödet för olika behandlingar vid depression och annan psykisk sjukdom. Sådana initiativ behövs för att fler patienter ska erbjudas den behandling som ger störst chans till snabb lindring.
leg läkare, Psykiatricentrum,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
johan.lundberg@cns.ki.se