Bidragande orsaker till alltför många av sjukskrivningarna är vår tids förändrade attityd till arbete, läkarnas eftergivlighet i den svåra sjukskrivningssituationen samt att arbetsförmedlingen alltför lite är till för dem som behöver byta arbete av hälso- och trivselskäl utan att ta vägen via sjukskrivning och arbetslöshet. Antalet personer som är så sjuka att de skall avhålla sig från arbete eller är så sjuka att de inte har någon arbetsförmåga har nog knappast ökat.


Dagens system förlegat och bristfälligt
Det nuvarande systemet med att de som känner att de inte mäktar med sin situation söker sin läkare som sjukskriver är förlegat och är dessutom bristfälligt. Efter undersökning och samtal på sammanlagt kanske 30 minuter skriver läkaren sjukintyg. Det kan vara en korrekt sjukskrivning, men det kan också vara en felaktig sjukskrivning som inte är tillräckligt underbyggd med fakta. Läkaren har i sjukskrivningsögonblicket inte den totala bilden klar för sig. Många gånger blir sjukskrivningen permanent. Den sjukskrivne kan lätt gå in i en bild av sig själv som sjuk.
Det finns sjukskrivningsfall som är självklara och uppenbara för alla inblandade parter. Men många är bedömningsfall, och det behövs mer eftertanke innan pennan fattas för sjukskrivning. Rutinerna för de sjukskrivningar som är akuta behöver i dagsläget inte ändras, men de system vi har idag för de flesta andra sjukskrivningar behöver förändras.

Fall när rutinerna bör ändras
När patienten har en sjukdom som kan ge problem på arbetet men där omedelbar sjukskrivning inte är absolut nödvändig, bör rutinerna ändras. Läkaren gör sina undersökningar, försöker ställa diagnos och skriver till försäkringskassan som ordnar med möte med inblandade parter. Läkaren behöver oftast inte vara med om intyget är tydligt och välformulerat. Vid detta möte försöker man rätta till de svårigheter som finns för patienten/kunden. Behövs sjukskrivning görs en rekommendation till läkaren om sjukskrivning och sjukskrivningsgrad. Rehabiliteringen kan då börja redan innan eller utan att patienten sjukskrivs.
Samtidigt bör också arbetsförmedlingen ändra sina rutiner och även hjälpa personer som på grund av sjukdom eller funktionsstörning inte kan klara sitt ordinarie arbete men väl ett annat arbete. Den som byter arbete utan att gå vägen om sjukskrivning och arbetslöshet blir mer attraktiv som arbetssökande.

Färre felaktiga sjukskrivningar
Avstämningsmöten och rehabilitering innan pennan fattas för sjukskrivning kan kanske ge merarbete för kassorna, men antalet felaktiga sjukskrivningar kommer att kraftigt minska.
Målet är att det ska finnas tillräckligt med resurser i vårt samhälle för att erbjuda en trygg försäkring med trygg ersättningsnivå för dem som är så sjuka att de saknar arbetsförmåga.