I 6/2005 (sidorna 374-6) har Läkartidningen publicerat en artikel från ett forskarteam vid Karolinska Universitetssjukhuset som under rubriken »Övning ger färdighet« redogör för sina fynd rörande betydelsen av utbildning och volym för resultaten av rektalcancerkirurgi. Redaktionen har tagit upp samma ämne i en inviterad kommentar (sidorna 361-2). Vi vill gärna framföra följande.

Bevisar inte nollhypotesen
På sidan 363, högst upp i vänstra kolumnen, skriver kommentatorn: »Stöd för ett samband mellan kirurgens operationsvolym och resultaten menar sig 13 författare ha funnit, medan 15 andra påstår motsatsen.« Längre fram i artikeln påstås dessa femton »förneka att sambandet över huvud taget existerar«, vilket vi tillåter oss tvivla på att de verkligen gjort.
Vi antar att kommentatorn med motsatsen menar att det inte föreligger något samband (dvs den s k nollhypotesen är sann). Det bör då understrykas att om en studie inte ger ett statistiskt signifikant samband, så bevisar detta på intet sätt att nollhypotesen skulle vara sann, eftersom en sammanvägning av flera icke-signifikanta resultat tvärtom kan resultera i att ett samband kan påvisas. De många s k metaanalyser som de senaste decennierna sett dagens ljus ger rikligt med illustrationer av detta.

Antagande
I den aktuella situationen genomfördes 28 studier, varav 13 gav ett statistiskt signifikant samband. Alla dessa gick dessutom i samma riktning, dvs inga »negativa samband« har redovisats. Den vid första påseende splittrade bilden av de många studierna motsäger därför på intet sätt förekomsten av ett positivt samband mellan operationserfarenhet och operationsresultat.

Gränsvärde
Teamet på Karolinska Universitetssjukhuset har använt sig av ett gränsvärde, som av kommentatorn försetts med attributet »magiskt«. En förklaring är här nödvändig. Det enda vi vet om volume/ outcome-sambandet är att det sannolikt inte är lineärt. Det kan då vara praktiskt att tillämpa en lämplig brytpunkt mellan dem som opererar »ofta« respektive »inte så ofta«. Detta görs inte för att erhålla »en magisk gräns« utan därför att det underlättar presentationen och eventuellt analysen av data. Samtidigt ger det andra forskare som studerar denna problematik en möjlig bas för jämförelser.