I »Läkemedelsfrågan« i Läkartidningen 5/2005 (sidan 317) ställde en läsare en fråga kring användning av Ezetrol. I svaret angav Marine Andersson och Ylva Böttinger att «ezetimib är i monoterapi godkänt på indikationen primär hyperkolesterolemi till patienter som ej tolererar statinbehandling. Ezetimib i kombination med en statin är godkänt vid familjär hyperkolesterolemi.«

Godkänd indikation
Tyvärr innehöll detta svar felaktig information avseende den godkända indikationen för Ezetrol. Enligt Fass och produktresumén har Ezetrol följande godkänd indikation;
Primär hyperkolesterolemi (icke-familjär och heterozygot familjär): Tillsammans med en HMG–CoA-reduktashämmare (statin) som tilläggsterapi till diet till patienter som inte är adekvat kontrollerade med en statin enbart.
Som tilläggsterapi till diet till patienter med primär hyperkolesterolemi (icke-familjär och heterozygot familjär) hos vilka en statin anses olämplig eller inte tolereras.
Homozygot familjär hyperkolesterolemi (HoFH): Tillsammans med en statin, som tilläggsterapi till diet.
Homozygot familjär sitosterolemi (fytosterolemi): Som tilläggsterapi till diet.

För ytterligare information om Ezetrol, se gärna www.ezetrol.se