I Läkartidningen 5/2005 (sidorna 290-3) om graviditet, amning och osteoporos negerar rubriken »frakturrisk« utan reservation.
Av artikeln framgår med all önskvärd tydlighet att det förhåller sig tvärtom, nota bene under graviditet och amning, medan pendeln åter svänger i positiv riktning senare i livet, även om uppgift saknas om när benmassan och risken förväntas bli »stationär« igen. Möjligen kunde tillägget »på äldre dagar« eller något liknande ha passat.