Vi tackar för kommentaren till vår artikel och medger att rubriken möjligen kan skapa missförstånd. En minskning av benmassan under graviditet och amning borde hypotetiskt kunna vara associerad med en specifikt ökad frakturincidens under graviditeten/amningsperioden. Men då en rad andra faktorer som också påverkar frakturrisken ändras under dessa tillstånd kan det vara vanskligt att även rent teoretiskt spekulera i om och i så fall hur frakturrisken förändras under själva graviditsperioden.

Den totala incidensen av frakturer
Vad vi känner till har det inte heller adekvat klarlagts, med studier där fraktur har varit slutvariabel, om frakturincidensen verkligen är ökad under själva graviditeten. Som Sten Gibson mycket riktigt antyder i sin kommentar, syftar vi i vår översikt inte på att utvärdera incidensen av frakturer under själva graviditeten utan på hur graviditeter och perioder med amning påverkar den totala incidensen av frakturer upp i ålderdomen.

Graviditetsbetingad osteoporos
När frågan nu tas upp om frakturincidensen är ökad under en graviditet, bör man även nämna tillståndet graviditetsbetingad osteoporos. Detta är ett sällsynt tillstånd som ofta uppträder hos magerlagda kvinnor under deras första graviditet, ett tillstånd som restitueras efter förlossningen utan några framtida men. I vissa fall kompliceras dock tillståndet med frakturer, en skada som då i sig kan ge långdragna restsymtom. Då den kunskap man i dag har rörande tillståndet i huvudsak grundar sig på fallbeskrivningar och två små observationsstudier, måste vi tillstå att vi inte kan uttala oss om vare sig sjukdomsincidensen eller hur ofta tillståndet kompliceras av en fraktur.