Sedan början av mars 2005 har sju patienter, varav fem vårdats inneliggande för delhudstransplantationer av större defekter efter skador i samband med tsunamikatastrofen i Asien 2004, fått sena infektionstecken i huden med långsamt tilltagande, blåröda, uppdrivna lesioner utanför transplantaten, i vissa fall med purulent sekretion. Inga allmänsymtom har förekommit. Biopsier från lesionerna har visat jätteceller och epiteloidceller som vid mykobakterios.

Mycobacterium abscessus
I ett fall har mykobakterier (»syrafasta stavar«) iakttagits vid mikroskopi av vävnad, och i detta och två andra fall har den snabbväxande icke-tuberkulösa Mycobacterium abscessus vuxit vid odling. Denna art är känd från bl a mjukdelsabscesser och är resistent mot flertalet kemoterapeutika [1]. De aktuella isolaten var in vitro-känsliga endast för klaritromycin/azitromycin + amikacin, vilket är typiskt för arten. Infektionerna progredierar, och behandling med dessa medel har därför inletts. Ett liknande fall har konstaterats i Göteborg (personlig kommunikation, dr Leif Dotevall, 2005).

Cladophialophora bantiana
På odlingar från två av våra patienter växte dessutom den potentiellt farliga svarta svampen Cladophialophora bantiana, som normalt inte förekommer i vårt land. Det är oklart vilken betydelse den har för patienternas lokala infektioner; den är beskriven vid mjukdelsinfektion hos en immunsupprimerad patient [2] men kan även orsaka infektion i centrala nervsystemet [3]. De aktuella patienterna behandlas med vorikonazol.

Vill uppmärksamma kolllegerna
Vi vill uppmärksamma kollegerna på möjligheten av mykobakteriell infektion när det gäller denna patientkategori och uppmuntra till hudbiopsi för mykobakterieodling, svampodling och histopatologi i misstänkta fall. Det är viktigt att vara medveten om risken för bl a sena infektioner med svamp eller mykobakterier i samband med kraftigt förorenade traumatiska sår som efter tsunamin. Oväntade odlingsfynd kan förekomma, särskilt om patienterna skadats i främmande miljöer.