Sveriges läkarförbund arbetar för en arbetsmarknad i balans. Att utbilda alltför många läkare är dyrt för staten och orättfärdigt mot de studerande. Ett underskott på läkare är inte heller önskvärt, det drabbar patienterna.

Att beräkna behovet av utbildningsplatser är dock svårt och kräver att det görs noggranna beräkningar. Socialstyrelsens senaste rapport, NPS 2004, har ett delvis mycket bra beräkningsunderlag som väl stämmer överens med Läkarförbundets beräkningar.

Det vi invänder mot är att Socialstyrelsen initialt räknar med en nettoimmigration på 350 läkare/år, men sedan i sammanställningen av siffrorna »glömmer« att räkna in dessa individer. Därvid kommer man fram till ett beräknat underskott på 300 läkare per år.


Samnordiska prognoser

I en uppföljande huvudledare i 17/2005 har vi närmare redogjort för bakgrunden till Läkarförbundets kritik mot Socialstyrelsens och Högskoleverkets beräkningssätt. Den baserar sig inte minst på de senaste beräkningarna av läkartillgången i Norden, som de nordiska läkarförbunden gjort fortlöpande sedan 1970-talet. Tillsammans skickade dessa förbund 2004 ut en enkät till de 15 »gamla« medlemsländerna i EU plus till Polen med en förfrågan om hur deras läkararbetsmarknad ser ut nu. Fem länder svarade att de har överskott – Polen, Tyskland, Spanien, Italien och Grekland. Dessutom gör Norge beräkningen att man inom kort kommer att ha ett relativt stort överskott på läkare.

Läkarförbundets intresseförening ILIS, Internationella läkare i Sverige, rapporterar att det fortfarande finns läkare med utländsk utbildning som invandrat till Sverige som tyvärr inte bereds tillträde till arbetsmarknaden.


Kvalitetsfrågan viktig

Vi är generellt positiva till Socialstyrelsens rapport, men ifrågasätter starkt re-sonemangen kring migrationen. Verk-ligheten under en lång rad år är en stor immigration av läkare till Sverige, vilket är positivt. Läkare från andra länder kan tillföra mycket värdefull erfarenhet till svensk hälso- och sjukvård. Det är en verklighet som man inte kan bortse från i prognoserna.

Innan en eventuell utökning av läkarutbildningen i Sverige genomförs är det dessutom mycket angeläget att utvärdera kvaliteten på utbildningen efter den nyligen genomförda utökningen med 225 platser. Från Medicine studerandes förbund har vi fått oroande tecken på att handledningen försämrats.