Stefan Westergren har helt rätt i att jämställdhet är en fråga för både män och kvinnor. Hitintills har dock »Norm« enbart gällt mannen och kan av den anledningen inte appliceras på kvinnan. Jämställdhetsarbete kräver att vi alla ständigt arbetar med oss själva vad gäller såväl attityder som värderingar, i vårt bemötande av våra medmänniskor.


Måste värdera om kön spelar roll

Vad gäller vetenskapen är det särskilt viktigt att uppmärksamma att de så kallade sanningar som förmedlas ständigt måste omprövas och revideras i takt med ny kunskap. Idag vet vi att vi måste värdera om kön spelar roll.Vårt arbete som läkare blir därigenom än mer komplext och utmanande. För att komma sanningen närmare måste vi ifrågasätta den så kallade vetenskapen och den beprövade erfarenheten med genusglasögonen på.

Vi måste ställa krav på tex läkemedelsindustrin likväl som på utbildningsväsendet, lärare, läroboksförfattare och inte minst på den enskilde att kritiskt granska information utifrån ett vetenskapligt genusperspektiv.

Modern utbildning och kunskap måste relateras till nya vetenskapliga rön där genus finns som en komponent. Det är viktigt att detta får ett tydligt genomslag i vår läkarutbildning likväl som för övriga personalkategorier inom vården.