Anders Lindgren publiserte i LT 15/2005 (sidan 1160-2) ett innlegg om »Oseriös marknadsföring av TrioBe«. Markedsføringens form kan alltid diskuteres, og jeg er enig med Anders Lindgren at markedsföring til TrioBe i sin form kan virke useriøs og provoserende, men innholdet er ved nærmere betraktning ikke mye å kritisere av.

Aldring og ernæring
Antall eldre øker i Sverige. Om kort tid vil ca. 500.000 personer i Sverige være >80 år. 30 procent av disse vil være alvorlig demente. Det er et faktum at prevalensen av B-vitaminmangel øker med alderen, tildels pga. redusert næringsinntak/-innhold, tildels pga. polyfarmakologi som kan interferere med vitaminmetabolismen, tildels pga. av økende grad av malabsorpsjon. Samtidig får vi i disse dager melding om at hver tredje person på äldrehem i Sverige er underernært og ytterligere en tredjedel befinner seg i risikosonen for underernæring (Vårdstämman 2005). I tillegg er mattilberedningen (produksjon i sentralkjøkkener, perifer oppvarming i mikrobølgeovner) uoptimal med tanke på å ta vare på vitaminene.

Kostnader
Utgifter på 78 millioner per år for et vitaminpreparat kan prima vista virke urimelig høye. Ved nærmere betraktning tilsvarer dette årsutgifter for ca. 100.000 definerte døgndoser, altså kostnaden ved å behandle ca. 100.000 personer med 1 tablett TrioBe daglig (2 kroner/ dag) i 1 år. Forbedringer i kostholdet særlig blant eldre synes absolutt nødvendige, men fundamentale endringer i ernæringsvaner er vanskelig å oppnå, og ofte kostbare. Om man inkluderer arbeids- og energikostnader, så kan man til samme pris som 1 tablett TrioB gi til de eldre ca. 1 egg, 1/4 eple, 20 gr kjøtt, 250 ml melk, 40 gr. brokkoli. For samme mengde folsyre/vitamin B12 som i en tablett TriBe måtte man innta ca. 800 gr. brokkoli og 300 egg daglig.
Lindgren referer til to studier [1, 2] som omhandler B-vitaminer og PCI og påstår at Langes studie avkreftet den andre. Dette er ikke korrekt. Også Lange fant grupper som hadde en fordel av vitaminbehandlingen: kvinner, diabetiker og tHcy > 15,0 µmol/L. Lange innrømmer selv: »Thus, our study supports rather than refutes the hypothesis that lowering the level of homocysteine is beneficial after stenting« [3].

Homocystein og nyrefunksjon
Det er korrekt at nyrefunksjonen er en viktig determinant for homocystein. Det er imidlertid ukorrekt å konkludere med at nyrefunksjonen alene kan forklare høye homocysteinverdier blant eldre. De fleste studier justerer nøye for nyrefunksjon som mulig »confounder«, og en aktuell studie basert på konseptet »mendelian randomisation« (som per definisjon ikke påvirkes av slik »confounding«) viser at en kausal sammenheng mellom Hcy og stroke er sannsynlig [4].

Eldre og vitaminer
Eldre har mindre energibehov og dermed redusert næringsinntak. Derfor er det desto viktigere at ernæringen kvalitativ optimal og mer »næringstett«. Vitamintilskudd i tablettform kan – både fra et farmakokinetisk og økonomisk synspunkt – være en effektiv måte å dekke de eldres behov.
Med tanke på de seneste undersøkelser om ernæringssituasjonen blant beboerne på aldershjem i Sverige[5] kan påstanden fra Recip at bare 10 procent av eldre med B-vitaminmangel får behandling vise seg å være et underestimat snarere enn en overdrivelse.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Jeg har vært behjelpelig som konsulent i 1998 under utarbeidelsen av lathunden »Diagnostik och behandling med TrioBe®«. Jeg har siden 1998 ved 4 anledninger mottatt foredragshonorar for forelesninger om B-vitaminmangeldiagnostikk under seminarier finansiert blant annet av Recip. Mitt syn på det aktuella emnet er imidlertid hovedsakelig påvirket av min forskningsaktivitet innenfor feltet.
Jörn Schneede
laboratoriecentrum, kliniskt kemiskt


Anders Lindgrens artikel i Läkartidningen 15/2005.