Vi har följande synpunkter:
1. Vår avsikt med artikeln var mycket riktigt en kritisk granskning av en behandlingsmetod som erbjuds bla patienter med extremitetsischemi, eftersom vi dels som läkare arbetar med dessa patienter, dels är involverade i ett SBU-projekt om handläggning av patienter med just extremitetsischemi.
Efter att ha tagit del av artikeln av Canedo-Dorantes och medarbetare (referens 3 i Nilssons inlägg) kvarstår vår slutsats, nämligen att det vetenskapliga underlaget för elektromagnetisk behandling vid cirkulationsrubbningar är otillräckligt. Studien innehåller ingen kontrollgrupp, vilket är skälet till att vi inte hade den med i vår granskning. Författarna själva uppger att studien ger förutsättningar för att lägga upp en randomiserad undersökning.

Kontrollerade kliniska studier saknas
2. Vi håller med om att det som har värde ofta överlever även om sådant som inte har värde kan visa ovanlig livskraft av en rad skäl – inte minst ekonomiska. En etablerad metod att testa värdet är en kontrollerad klinisk studie av tillräcklig statistisk styrka. Dokumentation behövs för varje diagnos där behandlingen avses användas. Sådana studier saknas i princip när det gäller elektromagnetisk behandling av cirkulationsrubbningar.
3. I vår artikel analyserade vi den metod som erbjöds av Elmedi AB. Mellan korrektur och tryckning av vår artikel bytte Elmedi eller delar därav namn till Medicirk, på vars webbplats Üwww.mogema.seY´; för övrigt samma adress som Elmedis tidigare webbplats) man tar avstånd från Elmedis drift och marknadsföring.
På Medicirks webbplats uppger man fortsatt att man ger symtomlindrande behandling vid reducerad blodcirkulation, där patienterna har ett eller flera av följande symtom: »kramper i benen, tunga och/eller svullna ben, åderbråck, ömmande/smärtande muskler, bensår, brännande fötter, kalla fötter, tunn, torr hud/eksem, gångutlösta smärtor i vad och/eller lår, stickande känsla i fötterna, missfärgad hud på benen«.
Vi anser att symtomen bör knytas till en patologisk-anatomisk diagnos varefter vetenskapligt korrekt utförda studier kan verifiera eller förkasta om en effekt av elektromagnetisk behandling enligt Medicirks metod föreligger.
I avvaktan på dylika studier vore det önskvärt att marknadsföringen tonas ned. Uttalanden i Medicirks annonser att »vi har behandlat 2000 patienter med goda resultat« kan av läsaren uppfattas vara grundat på något annat än subjektiv bedömning. Det är viktigt att presumtiva patienter blir korrekt informerade.