Kollegan Jörn Schneede arbetar bla som konsult för Recip och känner sig därför manad att gå i svaromål avseende min kritik av företagets marknadsföring av TrioBe [1]. Jag visade i min artikel att det inte finns några studier som visar att behandling med TrioBe (eller liknande kombinationer av B6, B12 och folat) har någon förebyggande effekt mot utvecklandet av demens. Jörn Schneede framhärdar dock att, på samma försåtliga sätt som man använder sig av i marknadsföringen, antyda att preparatet kan förhindra utvecklandet av demens. För att bevisa detta krävs det prospektiva randomiserade interventionsstudier och sådana saknas.

Langes studie på PCI-patienter
Jörn Schneede kritiserar mitt påstående att Langes studie på PCI-patienter [2] motsäger den studie av Schnyder [3] som Recip använt som referens. I Schnyders artikel minskade, och i Langes studie ökade, restenoseringsfrekvensen efter PCI efter behandling med en kombination av B6, B12 och folat. Konklusionen i Langes studie var ordagrant som följer: »Contrary to previous findings, the administration of folate, vitamin B6 and vitamin B12 after coronary stenting may increase the risk of in-stent restenosis and the need for target-vessel revascularization.«
Man gjorde också en subklassanalys där man bedömde 16 olika variabler och fann då en viss positiv effekt av behandlingen i de tre grupper som Schneede nämner. Det är allmänt känt att om man gör ett stort antal subklassanalyser så är sannolikheten stor att man får några avvikande svar. Dock kvarstår den tydliga signifikansen i studiens primära end-points. Av subklassanalyserna talade 13/ 16 i samma riktning som huvudresultatet, varför de övriga tre subanalyssvaren tills vidare får anses väga mycket lätt och knappast kan användas som underlag i den nu aktuella diskussionen.

Njurfunktion och Hcy-höjning
Jag har inte påstått att enbart nedsatt njurfunktion orsakar Hcy-förhöjning hos äldre, men jag menar att det sannolikt är så i en stor del av fallen. Jörn Schneede propagerar i olika reklamutskick, där han uppträder som »forumvärd« i Svar Läkarforum (reklamorgan för bla Recip), för behandling med TrioBe ensidigt grundat på Hcy-bestämning istället för på en mer nyanserad klinisk bild innefattande bla S-B12, S-folat, S-kreatinin och andra tillämpliga kliniska data. Detta leder till en kraftig överförskrivning av TrioBe, vilket mest är till gagn för det läkemedelsbolag som Jörn Schneede företräder.

Högsta bötesbeloppet hjälper inte?
Beträffande min kritik av Recips påstående att bara 10 procent av äldre patienter med B-vitaminbrist får behandling kan nämnas att detta påstående nu bedömts av Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL), som konstaterar att dessa uppgifter inte kan styrkas, är vilseledande och stridande mot artikel 4 i informationsreglerna. Bla för detta övertramp samt för att Recip underlåtit att beakta NBLs uppmaningar till företaget i ärendena 532/00 och 640/02 avseende tidigare liknande övertramp har företaget dömts till det högsta bötesbelopp som utmätts i NBLs historia, 250000 kronor (ärende 720/05).
Summan är dock marginell i förhållande till företagets försäljning av TrioBe på ca 80 miljoner kronor om året, varför risken är stor att Recip fortsätter att trotsa de påpekanden man fått.