Ulf Högbergs och Mingde Wangs artikel»SSRI under graviditet och risk för fetal neurotoxicitet. Följ försiktighetsprincipen och sök andra behandlingsalternativ« (Läkartidningen 3/2005, sidorna 113-5) belyser intressanta aspekter av antidepressiva läkemedel och eventuella neurotoxiska effekter.

Interfererar med fosfolipidmetabolism
Det är välkänt att antidepressiva läkemedel, såväl tricykliska (TCA) som SSRI-preparat, interfererar med fosfolipidmetabolism. Strukturmässigt kan de sägas höra till gruppen amfifila molekyler. Denna grupp av substanser påverkar plasmamembranet, men även intracellulära membran [1].

Antidepressiva läkemedel kan påverka cellmembran direkt genom bindning till fosfolipidtäta regioner. En indirekt påverkan anses kunna ske genom hämning av metabolismen av de olika fosfolipidklasserna. Detta i sin tur medför ändrade membranegenskaper. Till exempel påvisas en ökad membranfluiditet. Detta i sin tur kan inverka på receptortäthet och receptorkinetik [2]. Det har påvisats att både TCA och citalopram inducerar apoptos i humana lymfocyter [3]. I tidigt skede under apoptotiska processen inträffar en nedreglering av fosfolipidasymmetrin i plasmamembranet [4].

Hypotes
Högberg och Wang lägger fram en hypotes om att antidepressiva läkemedel skulle kunna inducera dysfunktion av neurogenes och neurondifferentiering. I experimentella in vitro-studier har man funnit att citalopram hämmar utmognad av humana monocyter till makrofager [5]. Huruvida en nedreglering av utdifferentieringen av monocyter till makrofager är att härleda enbart till förändrade egenskaper i plasmamembranet eller om mer centralt medierade mekanismer skulle kunna vara involerade är ej klarlagt.

En sannolik bakomliggande förklaring
Fastlagt är emellertid att antidepressiva läkemedel ger upphov till uttalad interferens av fosfolipidklasser. Däremot föreligger få studier som beskriver hur detta på sikt påverkar cellens funktion. Det kan emellertid anses mycket sannolikt att interferens med fosfolipider kan utgöra en bakomliggande förklaring till observerade experimentella resultat också på CNS-nivå.

lennart.nassberger@reticulum.se