Den fantastiska rubriken »Läkarna saknar kompetens att samtala med patienterna« slår emot mig på Dagens Nyheters debattsida fredagen den 11 februari. Rubriken, med tillhörande artikel, är författad av Bo Lindblom, chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen vid Socialstyrelsen.

Hur blir vi bättre på att kommunicera?
Artikeln meddelar att vi ST-läkare skall bli bättre läkare framgent då bla hårdare krav på vetenskaplig skolning, träning i ledarskap och patientsäkerhetstänkande skall ställas från Socialstyrelsen. Detta tycker jag är alldeles utmärkt, men av detta följer inte per automatik att vi läkare blir »kompetenta att samtala med patienterna«, och i artikeln står faktiskt inte något konkret om hur ST-läkare skall tränas i bemötande och kommunikationsförmåga.

Exempel på motsatsen
Genom denna inkongruens mellan titel och innehåll samt det faktum att titeln innehåller en generalisering av astronomiska mått och därigenom riskerar att väcka ett motstånd hos läsaren, som är läkare, ges ironiskt nog kardinalexempel på bristfällig kommunikation. Att söka undvika generaliseringar och att undvika att väcka motstånd är exempel på grundläggande förhållningssätt för att uppnå gott bemötande och respektfulla dialoger, som ingressen till Bo Lindbloms artikel meddelar att vi ST-läkare måste träna oss i.
Än värre är att dylika rubriker riskerar att bidra till att en genomsnittlig patient får med sig negativa förväntningar inför nästa läkarbesök, varvid kommunikationen mellan patient och läkare försvåras. Negativa förväntningar blir ju lätt till en tröskel vid konsultationen, och ökar risken för missförstånd. Dessutom bidrar rubriken till den narcissistiska trenden i vårt samhälle där vi tycks älska att se ner på varandra istället för att ge erkännande för det gedigna arbete som de flesta av oss utför.

Argument för konsultationsträning
Sålunda blir artikeln, ofrivilligt, ännu ett argument för oss ST-läkare att ytterligare träna oss i konsultationens konst. Att artikeln har en så ogenomtänkt titel tycker jag är synd, då jag finner mycket intressant läsning i det dokument artikeln grundar sig på, »Nya målbeskrivningar för läkares specialiseringstjänstgöring«.
Skulle det vara så att DN debatt »hjälpt till» med rubrik och ingress bär man som författare alltjämt ansvaret. Jag noterar att samma artikel nämligen har en helt annan titel när den publicerats på Socialstyrelsens webbplats.

ST-läkare, med dr, psykiatriska kliniken,
Kullbergska sjukhuset, Katrineholm
niclas.tindberg@imm.ki.se