Fentanyl depåplåster (Durogesic, Fentanyl Hexal) finns i styrkorna 25, 50, 75 respektive 100 µg per timme. Den totala mängden fentanyl i plåstren är betydligt högre än vad som avges under 72 timmar. Efter användning kan kvarvarande mängd fentanyl i plåstren utgöra 30–85 procent av ursprungsmängden [1], vilket motsvarar mellan fyra och åtta gånger den letala dosen (ca 1 mg för en 70 kg person).
Det innebär att även i plåster med den lägsta styrkan kommer det att finnas kvar en mängd fentanyl som överskrider letal dos för vuxen individ. Fentanylplåster efter användning bör därför betraktas på samma sätt som oanvända läkemedel och hanteras på ett säkert sätt. I de bipacksedlar som följer med förpackningarna anges emellertid inte detta.

Dödsfall har inträffat
Varningar om hanteringen efter användningen har meddelats tidigare på grund av dödsfall [2]. Nu har återigen dödsfall inträffat i USA, vilket föranlett FDA att gå ut med en säkerhetsvarning och tillverkaren Janssen-Cilag att skicka ut en varning om hanteringen i ett »Dear Healthcare Professional«-brev [3].
Eftersom kunskapen om hantering av plåstren bland sjukvårdspersonal i Sverige är dokumenterat bristfällig [4] finns all anledning att påtala problemet. Under 2004 såldes ca 650 000 plåster; nu finns fler preparat, fler styrkor och en ökande försäljning.
Tydliga och enhetliga instruktioner är därför av största vikt särskilt avseende kassationen av fentanylplåster. Så är nu inte fallet utan det förekommer ett flertal olika förslag på hur de bör kasseras, exempelvis »kastas på ett säkert ställe«, »lägg förpackningen bland hushållsavfallet« och »om din kommun bränner hushållsavfall så går det bra att kasta det använda plåstret tillsammans med hushållssoporna«.

Rekommendationerna bör ändras
Vi vill uppmana Läkemedelsverket och tillverkarna att se till att rekommendationerna för hantering av fentanylplåster efter användning omgående ändras så att inte liknande olyckor som i USA och Kanada behöver inträffa här.