Utan tvivel har det idag gått inflation i utfärdande av sjukintyg. Sjukskrivning skall ses som ett kraftfullt instrument i den medicinska behandlingsarsenalen. Omkring 50 procent av alla intyg saknar emellertid strikt medicinsk indikation.
Visst är det så att sjukpenning har kommit att användas i stor omfattning i samband med bl a arbetskonflikter och nedläggning av arbetsplatser. Dessutom har kommuner alltmer kommit att utnyttja sjukskrivning som ett sätt att reducera utbetalningar av socialbidrag. Det innebär att sjukpenningssystemet successivt glidit över till att bli ett komplement till det sociala transfereringssystemet.

Vems är felet?
Det kan givetvis diskuteras vems fel detta är. Det finns journalister – se referat från Läkarförbundets seminarium i Almedalen i Läkartidningen 28–29/2005 (sidan 2050) – som driver tesen att felet ligger på läkarna och då i synnerhet läkare verksamma inom primärvården.
Problemet är mer komplext än så. Man bör vara medveten om att läkare också påverkas av framväxande värderingar i ett samhälle. Läkare är nog den yrkeskår som varit mest utsatt för desavouering från det politiska systemet. För att rätt förstå hur detta problem vuxit fram måste man blicka tillbaka många årtionden. Det finns en klar parallell till denna utveckling med pseudodiagnoser på sjukintyg och läkarnas försämrade position inom sjukvården.

»Medicinsk« arbetskonflikt
Vad är det som ligger bakom att en arbetskonflikt blir ett medicinskt problem? Sverige har en av västvärldens mest omfattande arbetsrättslagstiftningar. Konflikter på arbetsplatsen bör därför lösas inom ramen för denna. Varför går folk sjukskrivna månad ut och månad in när den egentliga orsaken är att de inte kan finna ett passande arbete eller flytta till en annan ort efter genomgången omskolning? Vi har en arbetsmarknadsstyrelse som saknar motsvarighet i andra länder och där denna typ av problem sorterar.
Hur kan det då komma sig att det blivit ett medicinskt problem? Det stora flertalet läkare är helt införstådda med den felaktiga handläggningen i denna typ av ärenden. Nästan ingen, eller bara ett mycket litet antal, orkar dock ta strid med det politiska systemet.
Inom ramen för detta system har det utvecklats en kutym att envar som anser sig vara i behov av en sjukskrivning har rätt att kräva en sådan. Härmed är det sagt var någonstans grundproblemet ligger och därmed lösningen.