En stor del av de läkare och sjuksköterskor som utbildats i Afrika söder om Sahara rekryteras till arbeten i Storbritannien. Under 2003 utfärdade Storbritannien 5880 arbetstillstånd åt sjukvårdspersonal från Sydafrika, 2825 från Zimbabwe, 1510 från Nigeria och 850 från Ghana.
Nära en tredjedel av de yrkesverksamma läkarna i Storbritannien är utbildade utomlands, jämfört med cirka 5 procent av de tyska eller franska läkarna. Genom brittiska samväldet är det relativt enkelt att få uppehålls- och arbetstillstånd i Storbritannien. Dessutom har de flesta engelsktalande länder i Afrika vårdutbildningar som är formade efter det brittiska systemet.

Nytta och problem
De läkare och sjuksköterskor som lämnar sina afrikanska hemländer för Storbritannien fyller en viktig funktion i den brittiska hälso- och sjukvården. Dessutom innebär flyttningen att de personligen får en avsevärt bättre standard.
Problemet är att sjukvården i de flesta subsahariska länder går på kryckor. Ett av de största problemen är bristen på kvalificerad personal. I Tanzania uppfyller bara 32 procent av sjukvårdspersonalen de formella kvalifikationerna för tjänsten. Prognoserna tyder knappast på någon förbättring. Om läkare och sjuksköterskor utbildats med knappa resurser, är varje »avhopp« till länder på norra halvklotet ett problem som förvärrar krisen.

Kraftig utbyggnad av NHS
Storbritannien har byggt ut den offentliga sjukvården (National Health Service, NHS) kraftigt efter Labours senaste valseger 2001. Detta har också medfört en betydligt ökad rekrytering av vårdpersonal. Så ökades nyrekryteringen av sjuksköterskor till exempel från 14000 under 2002 till över 27000 under 2003. Nästan hälften av dessa var utbildade utanför Storbritannien.
År 2001 antog Storbritannien etiska regler som skulle minska läkar- och sjuksköterskeflykten från fattiga länder. Men flykten har inte minskat. Enbart från Ghana har antalet utvandrade läkare fördubblats sedan de etiska riktlinjerna antogs.
Medan NHS inte får rekrytera sjukvårdspersonal direkt från Afrika, är det tillåtet för den privata marknaden. Många läkare och sjuksköterskor kommer in i Storbritannien på så sätt.
Storbritannien har under de senaste fem åren spenderat 560 miljoner pund för att stärka sjukvården i Afrika. Detta innefattar även utbildningen av läkare och sjuksköterskor. Men om alla sjuksköterskor och läkare som utbildats i Afrika och som nu är verksamma i Storbritannien i stället skulle ha utbildats där, skulle enbart detta ha kostat dubbelt så mycket.
Även om Storbritannien rekryterar många läkare och sjuksköterskor från Afrika så rekryterar USA ännu fler. Under 2002 fanns det i USA över 5000 yrkesverksamma läkare som utbildats vid afrikanska universitet.

Brittiska läkarförbundet har reagerat
Rekryteringen har fått det brittiska läkarförbundet att reagera och att kräva att skadorna orsakade av rekryteringen minskas.