I Läkartidningen 40/2005 (sidan 2827) ställs ett antal frågor avseende det erbjudande om flytt till SEB Trygg Liv som pensionsspararna i SalusAnsvar Liv kommer att få. Med anledning av artiklarna vill jag göra några förtydliganden.

Situationen inte hållbar
Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar befinner sig i en situation som inte är långsiktigt hållbar och där försäkringstagarnas berättigade krav på avkastning blir svåra att infria. På sikt finns det till och med en risk för att vi inte kan uppnå våra garanterade åtaganden till kunderna. Den främsta orsaken till det uppkomna läget är den stora börsnedgången mellan 2000 och 2002. Den nedgången borde vi bättre ha förutsett.
Det framförs synpunkter om att man som sparare borde få flytta sina pengar vart man vill, så kallad fri flytträtt. Vid en första anblick verkar det vara en attraktiv lösning, och vi har studerat den.
En sådan lösning skulle innebära ett betydligt sämre erbjudande till spararna eftersom vi då inte hade erhållit samma goda villkor från alla andra som vi nu får från SEB Trygg Liv – pengar som går till livbolaget och därmed försäkringstagarna. En fri flytträtt skulle helt enkelt vara en riktigt dålig affär för spararna.

Inget kapital förloras
Vissa har tolkat erbjudandet som att man blir av med en del av sitt kapital vid flytten. Så är det inte. 100 procent av kapitalet, det så kallade sparvärdet, får man som sparare ta med sig till SEB Trygg Liv.
Ett alternativ är då att välja att placera detta kapital i en garantiförsäkring där 90 procent av kapitalet blir garanterat. För många sparare innebär det en faktisk ökning av det garanterade värdet från vad man har i dag. Dessutom skapar en flytt möjlighet till högre avkastning än vad SalusAnsvar Liv kan erbjuda idag.

Inte bra att vänta
Jag tycker inte att man ska avvakta när man väl får flytterbjudandet. Situationen för SalusAnsvar Liv kommer knappast att förbättras framgent. Vår möjlighet att ge spararna den avkastning de rimligen bör förvänta sig är fortsatt mycket låg.
Att sedan en representant för en försäkringsmäklare kritiserar flytterbjudandet är knappast förvånande. Han är starkt partisk och vill naturligtvis att delar av de pengar som nu går till spararna i livbolaget hellre går till hans verksamhet.
Då tycker jag att man hellre ska lyssna på Finansinspektionen som säger att erbjudandet är bra för spararna. Det stärker mig i mitt råd att man bör acceptera flytterbjudandet.