En studie, nyligen publicerad i JAMA, visar att tablettbehandling med vitamin B12, 1,5 mg dagligen, och folsyra, 5 mg dagligen under två år, reducerade antalet höftfrakturer från 43 till 10 per 1000 patientår [1]. Studien var randomiserad, prospektiv, placebokontrollerad och dubbelblind. Minskningen av höftfrakturer var signifikant (p<0,001). Troligen hade forskarna tänkt sig att den homocysteinstegring som följer med ålder och osteoporos också är en kausal riskfaktor för osteoporos och höftfraktur. Benmassa och antal registrerade fallolyckor var dock lika i behandlingsgruppen och kontrollgruppen. Därmed blev det tänkta orsakssambandet inte bekräftat.
Alternativ förklaring
En alternativ förklaring, som föreslagits av Norberg (Läkartidningen 34/ 2005, sidan 2333), är nu publicerad för internationell diskussion [2]. Denna hypotes går ut på att strokepatienterna som fick behandling med vitamin B12 och folsyra klarade sig bättre tack vare förbättrad balans. Mycket talar för att att denna hypotes har framtiden för sig, och förhoppningsvis kommer sambandet att klargöras i kommande studier.