Tänk om hela världen hade ett gemensamt journalsystem. Tänk om all medicinskt utbildad personal tog samma typ av anamnes, om undersökningen var standardiserad och om behandlingseffekten alltid följdes upp. Tänk om alla dessa data kunde granskas statistiskt.
Hur skulle världen då se ut? Jo, kanske skulle vi kunna be alla allmänläkare i Indien med intresse för ortopedisk medicin att traktionera cervikalcolumna i ryggliggande psoasställning med 10 kg drag 8 minuter på patienter med radierande symtom i C5-dermatom. Vi kunde även be alla doktorer i Tyskland med fallenhet för nålar att injicera 1 ml Depo-Medrol subakromiellt tenoperiost i msupraspinatus för liknande symtom.

Teoretiker och praktiker i samverkan
Sedan kunde vi jämföra alla dessa data i realtid utan att samla ihop en viss population för ändamålet. Visst vore väl detta spännande? Att alla medicinskt inriktade handlingar och tankar kommer till nytta även utanför behandlingsrummet. Ja, tänk om nu ni forskningutbildade teoretiker. Här har ni något att bita i!
Jag vill påstå att ni arbetar ineffektivt. Använd er av oss kliniker för att ta fram nya rön som förbättrar vården. Det borde inte få spela någon roll för patienten om hon behandlas av nyutexaminerad eller erfaren vårdgivare.
Vården som vetenskap kan idag säkras endast med statistiskt förankrade riktlinjer. Internet är lösningen för samverkan. Vi måste få fram lite rörelse och resultat i den kliniska verksamheten. Nu står vi och stampar, småskaligheten styr.
Enligt min åsikt sker bästa möjliga samarbete med en gemensam syn på patienten. Olika journalsystem skall kopplas samman för statistisk utvärdering. Privata som offentliga aktörer är välkomna att delta. Bemötandet följer vissa ramar. En typ av patientgrupp kan undersökas och behandlas på många olika sätt men vårdgivarens journalföring måste följa en viss struktur.
Centralt kan forskaren/samhället aktivt styra vetenskapen i olika valda riktningar och/eller passivt följa utvecklingen och dra slutsatser.

Stärka det kollektiva medvetandet
Problemet med systemet är att vissa data inte lämpar sig för statistisk granskning men ändock bör finnas tillgängliga i arkivet för att granskaren skall nå en mer rättvisande slutsats. Risk finns att resultat feltolkas men då är vi i alla fall flera som deltagit i processen. Målet bör inte vara att nå absolut vetenskap utan att istället att stärka det kollektiva intellektet, att snabbare tillgodose sig kunskap förankrad på annan ort och effektivare dela med sig av egna erfarenheter till andra.Internet – lösningen för global samverkan?