Efter att ha läst debattinläggen av Jesper Jerkert i Läkartidningen 37 och 41/2005 (sidorna 2581 respektive 2971) så skulle jag vilja inkomma med en stilla undran omkring några frågor.

Utredning
En är om Jerkert verkligen har satt sig in i utredningen »Dentala material och hälsa« (SOU 2003:53). Utredningen handlar mycket om vård och bemötande av patienter med amalgamproblematik och visar på att ett mycket stort antal patienter under ett flertal år bemötts i den allmänna sjukvården på ett sätt som uppenbart strider mot Socialstyrelsens regler för omhändetagande av de här patienterna. Bemötandet torde i stora delar kunna bedömas som oetiskt.

Kvicksilver i tandfyllningar
Men utredningen innehåller också ett vetenskapligt mycket tungt vägande kapitel om kvicksilver i tandfyllningsmaterial av professor Maths Berlin, vilket ger en synnerligen betydelsefull bakgrund för Socialstyrelsens inställning att amalgam inte längre bör användas hos nya patienter.
Kvicksilver har också sedan många år – helt överensstämmande av alla miljömyndigheter – bedömts som ett synnerligen svårt miljögift, och amalgam hos tandläkarna får inte längre slängas i avloppet eller soporna utan måste omhändertas på särskilt sätt. Idag satsas stor möda och stora kostnader på att från avloppen få bort kvicksilver som härstammar från tandläkarmottagningarna, säkert även det av tunga skäl.

Amalgamenheten i Uppsala
Så min undran är ju vad Jerkert bygger sitt påstående på att amalgamenheten i Uppsala »dömts ut av all vetenskaplig expertis«. Vilken expertis då, var det verkligen »all« expertis? Påståendet stämmer uppenbarligen inte överens med den statliga utredningen SOU 2003:53. Att experter kan vara oeniga känner man väl till som erfaren läkare, och också att olika grupper kan ha olika ibland motsatta uppfattningar. Så varför redovisar inte Jerkert just den här utredningen? Jerkerts ordval i debatten gör anspråk på allmängiltighet.
Personligen kan jag inte tro på att ett av våra svåraste miljögifter med automatik blir helt ofarligt bara det placeras i människors munnar.