Enligt konventionell visdom producerar erfarna doktorer bättre sjukvård än mindre erfarna kolleger. Resultatet av en systematisk litteraturöversikt i febuarinumret av Annals of Internal Medicine (http://www.annals.org) ifrågasätter detta. Choudry och medarbetare fann 62 studier som utvärderade sambandet mellan läkarens ålder eller antal år i yrket och kliniska prestationer. Flertalet analyser gällde faktakunskaper, tex kännedom om nya diagnostiska metoder, terapival eller följsamhet till välgrundade rekommendationer. Studier på patientutfall, som komplikationer eller mortalitet var få. Allmänläkare och internister dominerade utvärderingarna. Få artiklar om specialiteterna kirurgi och psykiatri kunde hittas.

Med alla dessa begränsningar blev resultaten ändå entydiga. Doktorernas uppmätta prestationer sjönk med stigande erfarenhet. 45 av 62 studier rapporterade marginella eller generella försämringar. Endast 15 av 62 studier fann en förbättring eller inget ålderssamband.
Tolkningen av resultaten är både svår och kontroversiell, vilket författarna, samtliga hemmahörande på Harvard, är väl medvetna om. En förklaring till de äldres sämre resultat kan vara att många utvärderingar gällde policyfrågor, och erfarna doktorer kan föredra att följa egna erfarenheter framför nya rekommendationer. Man mätte också formella kunskaper, inte hur dessa tillämpas i praktiken – en analys som också missgynnar de mer rutinerade.
Inte desto mindre är resultaten bekymmersamma. Läkarnas fortbildning är mindre effektiv än vad vi tror om man inte tillägnar sig nytt kunnande i önskvärd omfattning. Systematisk forskning kring vilken fortbildning som är viktigast och hur den skall genomföras och organiseras är otillräcklig, enligt Choudry.