Socialstyrelsen har nyligen avgett en årsrapport om det nationella planeringsstödet, NPS 2005, med en analys av bla läkares framtida arbetsmarknad. Man skriver på ett ställe att nettoimmigrationen av utländska läkare förväntas bli ca 350 per år. Detta stämmer väl med Läkarförbundets bedömningar.
Men egendomligt nog räknar SoS sedan i sin prognos för framtiden med 0 i nettoimmigration, och att läkartillgången därmed kommer att minska. Den snabba slutsatsen blir att läkarutbildningen omedelbart bör öka. Vart tog nu de 350 invandrande läkarna vägen?
Nettoimmigrationen har de senaste åren uppgått till 250–430 läkare per år. Många har kommit från Östeuropa. Efter EU-utvidgningen kan man snarast vänta sig en ökning. Till det kommer att många svenskar (ca 800) studerar medicin utomlands. Rimligen kommer åtskilliga av dem att söka sig hem igen.
Målet måste vara en läkararbetsmarknad i balans. För att föreslå en utökad läkarutbildning krävs ett mer seriöst beräkningsunderlag! Hänsyn måste också tas till utbildningens kvalitet under både grund- och vidareutbildningen.