Efter några veckors intensivt förhandlande är nu det nya läkaravtalet på landstingskommunala sektorn klart. En timme innan det gamla avtalet gick ut var det nya undertecknat. Som alltid finns både vinster och förluster efter en förhandling. Centralstyrelsen ansåg dock att vinsterna övervägde, och beslutade anta avtalet.
Två mycket viktiga frågor som vi nått framgång i är dels arbetet med de ojämställda lönerna, dels frågan om att forskning ska löna sig även ekonomiskt. Hanteringen av de osakliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor har hittills inte lett till permanenta lösningar trots jämställdhetslagens krav på lönekartläggning och löneanalys. Vi yrkade därför på en särskild jämställdhetsrevision om man inte lyckas lösa problemet.
Motparten tyckte inte detta var en bra lösning och föreslog i stället en satsning på några specialiteter där andelen kvinnor är hög och medellönerna låga. Att man på detta sätt lyfter in vissa verksamheter i löneavtalet är märkligt och inte helt bra. Det löser inte problemet för de andra specialiteterna och garanterar inte att man verkligen arbetar med frågan övergripande.
Vi krävde och fick därför in en skrivning i löneavtalet som säger att man nu sätter fokus på frågan om förekomst av oönskade löneskillnader mellan manliga och kvinnliga läkare. Den protokollsanteckning som finns gäller under hela avtalet och för alla läkargrupper, vilket gör att vi nu ser nya möjligheter att angripa frågan. Vår förhoppning är att detta ska bidra till en permanent lösning!

En annan mycket viktig fråga för läkarna är betydelsen av forskning och kompetensutveckling. Forskning belönas dåligt i lönekuvertet, vilket inte är acceptabelt. Forskning är av yttersta vikt för att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården och kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård.
Vi yrkade därför att akademisk meritering skulle införas i statistikavtalet och att individuell förhandling skulle genomföras efter disputation eller docentur. Inte heller här ansåg motparten att det var rätt väg, men till slut enades vi om en skrivning i en bilaga till löneavtalet om att sådant forskningsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling beaktas i lönebildningsprocessen. Denna skrivning ska vi använda i varje löneförhandling, utan aktiva forskande läkare stannar utvecklingen!
I avtalet finns också en skrivning om sjukvårdshuvudmännens ansvar för att varje medarbetare har den kompetens som krävs för arbetet. Återkommande utvecklingssamtal mellan medarbetare och chef och individuella utvecklingsplaner ska svara för detta. Chefens ansvar för planering tydliggörs, men också att tillräckliga ekonomiska resurser ska avsättas.

Ett återkommande problem under senare år är en ökande andel vikariat, inte bara för underläkare utan också för specialister. De centrala parterna har nu överenskommit om att under avtalsperioden kartlägga och analysera anställningsformerna för legitimerade läkare.
En besvärande fråga som skapat mycket problem de senaste åren är de kombinationsanställda läkarnas pensioner. Trots att frågan är akut sedan 2003, och Läkarförbundet agerat mycket hårt för att få de avtalsslutande parterna att komma överens, har Arbetsgivarverket och Landstingsförbundet inte kunnat enas. Det har blivit en långkörare av sällan skådat slag.
Vi har nu äntligen lyckats ta ett steg på vägen mot en slutgiltig lösning. I avtalet står att Landstingsförbundet och Arbetsgivarverket är ense om en princip avseende pensionsvillkor för universitetslärare med tjänstgöring vid landstingskommunalt sjukhus. Landstingsförbundet förbinder sig att verka för att avtal ingås mellan berörda huvudmän, universitet och undervisningssjukhus senast 30 september 2005.

Förbundet hade förväntat att parterna skulle ha förhandlat om effekter av den nya arbetstidslagen under avtalsrörelsen. Det handlar om effekter i lagen av EGs arbetstidsdirektiv, främst rätten till 11 timmars dygnsvila. Eftersom parterna nu kommer att vara bundna av avtal vid halvårsskiftet gäller den nya lagen först från 1 januari 2007. Direktivet har dock sk direkteffekt på den offentliga sektorn och gäller därmed redan. Dessa frågor måste nu hanteras lokalt under de kommande två åren, och förbundet får vid nästa avtalsrörelse våren 2007 ta ställning till om ytterligare åtgärder behöver vidtas.