Läkarkåren brukar anklagas för att medikalisera hälsoproblem som beror på vårt sätt att leva. I stället för att hjälpa patienterna att ändra sina levnadsvanor skriver man ut piller som skall motverka effekterna av en ohälsosam livsstil. Att piller är en väg till bättre hälsa är dock en djupt rotad föreställning hos allmänheten, i varje fall om det handlar om vitaminpreparat. Närmare fyrtio procent av männen och sannolikt ännu fler kvinnor i Sverige tar vitamintillskott regelbundet. Många tar nog dessa som ett substitut för sund kost, motion och tillräckligt med sömn. Tron på vitaminpillrens välsignelser finns även bland grupper som annars är kritiska till skolmedicinen och dess användning av piller.Vitamin E – mångas hälsofavorit – har nyligen råkat ut för ett antal bakslag. Stora uppföljningsstudier har inte kunnat påvisa skyddande effekter för vare sig cancerutveckling eller hjärt-kärlsjukdom. Enligt en ledare i JAMA den 16 mars i år är hoppet troligen ute för E-vitamin för annat än behandling av vissa specifika sjukdomar.

En nyligen publicerad metaanalys i BMJ (2005;330:871-4) kan dock ge vitaminernas vänner ny tröst. Man fann tre kontrollerade studier där pensionärer randomiserades till multivitamin och spårämnen eller placebo under ett års tid. De 78 kontrollerna hade i genomsnitt 17 fler sjukdagar på grund av infektioner än vitaminätarna. Författarna vågar inte extrapolera resultaten till någon generell rekommendation även om resultaten överensstämmer med en Cochrane rapport publicerad 2004. Där sågs liknande nedgång i sjukdagar om man åt låga doser av vitamin C.

Att förse våra äldre med vissa vitaminer kan alltså kanske vara försvarbart tillsvidare.