Denna vecka träder en ny viktig lag i kraft – från och med den 1 juni ska alla serveringslokaler vara rökfria. Det är en stor framgång för det tobakspreventiva arbetet. Sverige följer nu efter de länder som redan infört liknande lagar, t ex Irland och Norge.
Sverige har en gynnsam situation när det gäller tobaksrökning i jämförelse med de flesta länder. Andelen dagligrökare är mindre än 20 procent, både för män och kvinnor. Rökfriheten i landets serveringslokaler kommer ytterligare att förbättra situationen, framför allt när det gäller den allt mindre accepterade passiva rökningen.
Erfarenheter från Irland, som införde rökfria restauranger mars 2004, visar den nya lagen uppmuntrar fler rökare att antingen dra ner på konsumtionen eller sluta helt. Detta framgår tydligt av fallande försäljningssiffror. Rökarna uppger dessutom att det inte är troligt att de börjar igen, eftersom deras arbetsplatser och sociala mötesplatser är rökfria. Tobaksanvändningen går att påverka!

I Sverige har rökfria miljöer införts successivt – redan 1974 infördes rökfrihet i SJs restaurangvagnar. Därefter dröjde det ända till 1994 innan sjukhus och vårdcentraler blev rökfria. I Norge infördes lag om rökfria restauranger för ett år sedan, och utfallet är mycket positivt.
Somliga befarade att restaurangbran-schen skulle förlora kunder och stå inför allvarliga problem. Så blev inte fallet – många anser snarare att rökstoppet med-fört ett uppsving.
Även om Europa varit aktivt i det to-bakspreventiva arbetet var Kalifornien först med att införa rökfrihet redan 1998. Man har därefter kunnat följa utvecklingen av lungcancer – den har minskat sex gånger snabbare i Kalifornien än i övriga USA där man inte har lagar om rökfrihet. I New York infördes rökfria restauranger i mars 2003, och efterlevnaden är i det närmaste hundraprocentig.
Det är svårt att se någon annan enskild faktor i samhället som har ett bevisat orsakssamband med så många olika sjukdomar och sjukdomstillstånd som rökning. Baserat på tillgänglig sjukdoms- och dödsorsaksstatistik beräknas att en kvarts miljon svenska rökare kommer att förlora 20–25 år av sitt liv – om de inte kan stödjas i sina försök att sluta röka.
Ojämlikhet i rökningens utbredning – och därmed skadeutfallet – i samhället är en viktig anledning till att arbetet måste fortsätta med full kraft. Trots att det nu gått över 50 år sedan kausalsamband visades mellan rökning och lungcancer måste arbetet fortsätta.

WHO har sedan 1988 utlyst tobaksfria dagen, 31 maj. Avsikten är att rikta människors uppmärksamhet på det omfattande tobaksbruket i världen och de sjukdomar och förtida dödsfall som tobaken orsakar varje år. WHO har därför tagit fram den första konventionen på hälsoområdet – en ramkonvention om tobak. Sverige har ännu inte ratificerat konventionen men planerar att göra det i sommar.
Årets tobaksfria dag infaller dagen innan vår nya lag träder i kraft. Temat för WHOs tobaksfria dag är i år Health Professionals Against Tobacco, vilket ger oss ytterligare skjuts i det förebyggande arbetet – vi har en mycket viktig roll i att erbjuda tillgängligt och kompetent avvänjningsstöd.
Vi läkare måste bli än tydligare i opi-nionsbildningen runt tobaksbruket – av-seende såväl den enskilda individens ansvar för sin hälsa som samhällets möjlighet att främja medborgarnas goda val. Vi kan också påverka grundutbildning och fortbildning i en mer hälsofrämjande och förebyggande riktning och verka för en kvalitativ och kvantitativ utbyggnad av lokalt tobaksavvänjningsstöd.

Vi gratulerar serveringspersonalen till en förbättrad arbetsmiljö – även om det är genant att dessa anställda fått vänta så länge.