För tre år sedan startades IPULS (Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige) som en gemensam satsning av Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och Landstingsförbundet. IPULS uppdrag är att stödja läkares behov av vidare- och fortbildning, samt att se till att kurserna håller hög kvalitet. För detta ändamål granskas kurser utifrån en uppsättning fördefinierade kriterier. De av IPULS godkända utbildningsbeskrivningarna ger en utförlig varudeklaration.
Alltsedan starten har målsättningen varit att läkare ska få tillgång till ett samlat utbud av kurser. Idag tillgodoses en dominerande del av läkares vidareutbildningsbehov av utbildningar producerade av läkemedelsindustri, medicinteknisk industri och andra utbildningsleverantörer. Det stora utbudet har gett ett behov av överblick och kvalitetssäkring av dessa utbildningar.
På IPULS webbplats finns en katalog med kurser som är varudeklarerade för att underlätta val och beslut om deltagande. Vid sökning i utbildningskatalogen finner den enskilde doktorn kurser inom de flesta medicinska ämnesområden men också inom andra områden som tex ledarskap och ekonomi. Utbildningarna riktar sig till läkare eller till team där läkare ingår. Utbildningarna äger rum i Sverige, eller i vissa fall i utlandet om i Sverige verksamma läkare ingår som målgrupp.

Genom att registrera sig som prenumerant på IPULS webbplats kan man via tjänsten »Kursbevakaren« på ett enkelt sätt få kontinuerlig information till sin e-post om varje ny kurs inom valt intresseområde. Detta gäller också för ST-läkares SK-kurser. Kurserna kan också samlas i en egen »portfölj« på IPULS webbplats för att lättare kunna diskuteras med handledare, studierektor eller verksamhetschef. Tjänsten är gratis, enkel att prenumerera på och används idag av över 3500 läkare.
Under hösten tas nästa steg i upp-byggnaden av IPULS genom införandet av ett verktyg för behovsstyrning. Här kan olika vårdaktörer efter inventering lägga ut en behovsbeskrivning på IPULS webbplats. På så sätt kan behov av kurser och intresse för att ordna kurser bättre samordnas.
IPULS kansli har gjort en analys av kostnaderna för läkarnas fortbildning. Enligt denna beräkning finns idag sammanlagt ca 2,5 miljarder kronor tillgängligt för fortbildning. Merparten kommer från huvudmännen, industrins tillskott är ca 700 miljoner kronor. Genom överenskommelsen mellan Läkemedelsindustriföreningen, LIF, och Sveriges Kommuner och Landsting kan dessa 700 miljoner kronor användas till produktion av utbildningar under förut-sättning att de granskas av IPULS.

Sedan 1 september 2002 handhar IPULS all hantering av SK-kurserna. Redan tidigt framgick det att det statliga anslaget till kurserna, för närvarande 16 miljoner kronor, är otillräckligt. IPULS styrelse har därför uppvaktat vård- och äldreom-sorgsministern Ylva Johansson med önskan om en dubblering av anslaget, vilket behövs för att nuvarande kvalitet på kurserna ska kunna bibehållas samt för att utbudet ska vara anpassat efter behoven. Tyvärr har ministern ännu inte kunnat ge något positivt besked.
Syftet med uppbyggnaden av IPULS har varit att trygga ett kvalitetsgranskat vidare- och fortbildningsutbud för hela läkarkåren. En garant för detta är samarbetet mellan de tre ägarorganisationerna. I den fortsatta utvecklingen av IPULS är bla SK-kurserna samt samarbetet med specialitetsföreningarna viktiga delar för att i framtiden säkra ett kursutbud för hela kåren byggt på en gemensam standard och en gemensam tillgänglighet via IPULS webbplats.
Ta gärna kontakt med IPULS om du har frågor eller vill prenumerera på Kursbevakaren, enklast genom e-post till info@ipuls.se.