Så har årets politikervecka i Almedalen avslutats, en vecka som många anser har tagits över av intresseorganisationer, fackföreningar och näringsliv. 150 organisationer arrangerade närmare 250 seminarier och möten, allt för att vara med och sätta dagordningen för den politiska debatten.
Även de informella mötena är viktiga, att på ett otvunget sätt träffa och diskutera med politiker och andra makthavare är för många den största anledningen till att vara med.

Nästa års val präglade årets vecka, och redan nu kan flera av de frågor skönjas som blir viktiga inför valet. Att vårdens frågor kommer att vara viktiga märktes tydligt, många spännande seminarier presenterades. Läkarförbundet arrangerade två seminarier och deltog i flera.

I vårt första seminarium ställde vi frågan om sjukvården ägnar sig åt arbetsmarknadspolitik. Inför seminariet genomförde Läkarförbundet en Temoundersökning kring allmänhetens syn på sjukskrivning, och dessutom genomförde vi en webbenkät till läkarkåren. Hälften av läkarna anser att det ofta eller alltid är problematiskt att bedöma arbetsförmåga, samtidigt anser majoriteten av svenska folket att det är en läkare som ska bedöma arbetsförmåga.

Läkarförbundets andra seminarium handlade om sjukvårdspolitik. Klarar landstingen framtidens sjukvård? Till detta hade Läkarförbundet låtit Temo undersöka allmänhetens uppfattning i viktiga sjukvårdsfrågor. Patienter misstror landstingens förmåga att klara av uppdraget att erbjuda sjukvård på lika villkor för alla patienter. En majoritet av allmänheten delar Läkarförbundets uppfattning att staten som finansiär skulle öka förutsättningarna att ge en god vård på lika villkor i hela landet.
Läkarförbundets krav om en mångfald vårdgivare stöds också av allmänheten, åtta av tio anser det är viktigt att det finns andra vårdgivare än lands- tinget.

Vårdföretagarna anordnade ett intressant symposium om framtidens sjukvård till vilket de inbjudit Margaret Edwards, tillgänglighetsdirektör vid engelska hälsoministeriet. Hon presenterade den strategi och de mål som tagits fram för NHS. Man satsar för att kunna erbjuda en av världens bästa sjukvård. Bland annat ska mer än 98 procent av alla patienter som tas emot på akutmottagning vara behandlade inom fyra timmar. Ett annat viktigt mål är att från det en patient söker sjukvård till dess att undersökningar och behandling är slutförda får det max ta 18 veckor. Målet ska vara uppnått i slutet av 2008.

Famna, riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte, presenterade tillsammans med Ersta diakoni två mycket intressanta seminarier om non-profit-aktörernas roll i svensk vård och omsorg. De hade inbjudit en amerikansk forskare, Bradford Gray, som gav en bra bild av den amerikanska sjukvårdens aktörer, både for-profit- och non-profit-organisationer.
Från de svenska non-profit- organisationerna märks en tydlig vilja att erbjuda fler trovärdiga alternativ.

Allians för Sveriges välfärdsgrupp presenterade sitt reformprogram för sjuk- och äldreomsorg som kallas »Ge patienten makt«. Många av deras förslag ligger nära Läkarförbundets, bla ökad mångfald, ökad tillgänglighet med fritt vårdval, samt behov av att öka antalet allmänläkare i närsjukvården. De pekar också tydligt på tillgång till öppna kvalitetsredovisningar som en rättighet både för vårdens huvudmän och för medborgarna.

Frågan om apoteksmonopolet var fortsatt aktuellt, och Apoteket AB diskuterade ökad tillgänglighet på läkemedel. Tyvärr verkar inte apoteksföreträdarna se det stora behovet av förändring. Trots att Stockholms tingsrätt friade Krister Hanner anser man inte att andra aktörer ska kunna sälja receptfria medel.

Läkarförbundet är en av de viktigaste aktörerna inom svensk hälso- och sjukvård och vi vet vad som behövs för att skapa Framtidens sjukvård. Att vara med i Almedalen och framföra våra åsikter blir därför en självklarhet för Läkarförbundet.