Som framgick av denna ledarspalt i föregående nummer finns det en uppfattning – även på statsrådsnivå – att läkare utfärdar sjukintyg för lättvindigt. Detta skulle vara en anledning till den höga sjukskrivningsfrekvensen i vårt land.
Den gångna veckan presenterades en intressant enkätundersökning bland över 7600 läkare i landstingen i Stockholms och Östergötlands län, utförd av Karolinska institutet. Av den framgår bla att sju av tio läkare minst någon gång om året hamnat i konflikt med patienter i samband med sjukskrivning. Tre av tio har känt sig hotade någon gång per år.

Resultatet tyder således inte på att läkare i allmänhet skulle ta alltför lätt på sjukskrivningssituationen. Av läkarnas kommentarer framgår också att de ofta upplevde arbetet med dessa ärenden som problematiskt, särskilt när patienten hade en annan uppfattning om behovet av sjukskrivning.
En annan problemsituation som nämndes var hanteringen av förlängning av sjukskrivning när en annan läkare skrivit tidigare intyg. Det var inte heller ovanligt att man mötte patienter som ville bli sjukskrivna av andra skäl än sjukdom.
Enligt den huvudansvariga för undersökningen, professor Kristina Alexanderson, pekar svaren på brister i rutiner samt väntetider inom sjukvården, hos försäkringskassan, hos arbetsförmedlingen och hos arbetsgivare. Detta ökar sjukskrivningarnas antal och längd.

Flertalet läkare uppgav behov av en fördjupning av kunskaper och färdigheter kring sjukskrivning. Särskilt efterlyste man mer kunskap om de övriga aktörernas möjligheter och skyldigheter. Inte minst ville man ha bättre kontakt med försäkringskassan.
Det är lätt att instämma i Alexandersons uppfattning att det i de redovisade problemen bör finnas en stor potential att reducera antalet sjukskrivningsdagar.