»Det är faktiskt fullt möjligt att människor som sökt sig en fristad i vårt land undan förföljelse och förtryck i en framtid kan komma att dö utanför sjukhusen eftersom lagen förvägrar dem rätt till sjukvård eller att de inte har råd att betala den.«
Det skriver tio läkare på debattplats i detta nummer. De har uppmärksammat ett lagförslag om rätten till vård för asylsökande mfl som Utrikesdepartementet, inte Socialdepartementet, på egen hand arbetat fram – utan hörande av tex läkarkåren.
I lagförslaget kategoriseras olika kategorier av asylsökande som en grund för vilken vård de ska ha rätt till. Om den föreslagna lagen genomförs kommer sjukvårdspersonalen att tvingas avgöra vilken grupp en patient ska anses tillhöra innan man tar ställning till vilken vård som ska ges.
Etiska överväganden och medicinska konsekvensbedömningar saknas helt i förslaget, som däremot ökar den osäkerhet som vårdbehövande asylsökande lever under, framhåller författarna. De erinrar också om vad som stadgas i Hälso- och sjukvårdslagen samt internationellt antagna läkaretiska deklarationer.
Kan det vara rimligt att vårdpersonal åläggs att planera vårdinsatser efter andra kriterier än patientens behov? Läs artikeln (sidan 2676) och begrunda i vilken mån den föreslagna lagstiftningen kan anses vara förenlig med läkaretikens bud. LT