Intelligent design« är en mjuk eufemism för kreationismen och vilar på samma grundtanke. Naturens ändamålsenlighet som vi kan observera i både den enskilda cellens organeller och i hur cellerna samspelar i organismen kan bara ha uppkommit genom att en intelligent Skapare har styrt evolutionens gång.

Till skillnad från kreationismen är konceptet Intelligent design inte bundet till skapelseberättelsen och därmed inte till en specifik religion.
Det innebär att alla trossamfund som tar avstånd från evolutionen kan samlas kring begreppet och ena sig i kraven på att skolornas och universitetens biologiundervisning tar hänsyn till en annan förklaring till hur arterna utvecklats.
I väst har främst fundamentalistiska kristna grupper i USA drivit frågan, men evolutionsläran är i praktiken bannlyst även i många delar av den muslimska världen – både i skolorna och i medicinen.
I Sverige tas nykreationismen knappast på allvar. Däremot oroas man på brittiska Nature helt klart över utvecklingen. Det politiska spelet kring intelligent design har speglats i en rad artiklar och senast i en ledare (Nature 2005;437:596). Den direkta anledningen till artikeln är en rättegång i staden Harrisburg i Philadelphia där elva föräldrar stämmer skolan för att man tillåter undervisning i kreationism. Utslaget förväntas få mycket stor principiell betydelse, framför allt om rätten går emot de klagande.
Har striden kring intelligent design någon betydelse alls för svensk medicin? Evolutionsläran är knappast hotad i läkarutbildningen, men hela diskussionen visar vilken styrka och sprängkraft som finns i värderingar och trosfrågor.