Vaccinationer är kanske den enskilda åtgärd som betytt mest för att befrämja hälsa hos världens barn. Detta till trots motarbetas barnvaccination av grupper som ideologiskt står nära alternativmedicinen och vissa miljörörelser. Ett av argumenten är att genomgången sjukdom är mer »naturligt« skydd än immunisering.

Att sådana idéer även påverkar läkares beslut att vaccinera sina egna barn framgår av en schweizisk studie, publicerad i den amerikanska barnläkarföreningens tidskrift Pediatrics (2005;116:623-33). Schweiz har ett kostnadsfritt vaccinationsprogram snarlikt det svenska. I landet finns också en stark tradition av homeopati och alternativmedicin.
Studien utgjordes av en webbenkät till 1 017 läkare om attityder samt hur man hade vaccinerat eller avsåg att vaccinera sina egna barn. Man jämförde svaren från dem som var barnläkare, och förväntades aktivt stödja vaccinationsprogrammet, med svaren från läkare med andra specialiteter. 93 procent av samtliga tillfrågade följde rekommendationerna – fler än genomsnittet i landet, men en lägre siffra än på svensk BVC! Barnläkarna följde vaccinationsprogrammet bäst, utom att man ofta gav vacciner som rekommenderas bara för riskgrupper: hepatit A, pneumokock- och meningokockvaccin. Tio procent av icke-barnläkare avvek från rekommendationerna. Vanligast var att vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta uppsköts eller att mässling-, pertussis- och rubellavaccin valdes bort.
Det som författarna oroades mest av var att de uppgivna skälen baserade sig mer på obevisade uppgifter från medier och aktivistgrupper än på fakta. Läkare tar med andra ord intryck av allmänna opinioner även om dessa går emot välgrundade rekommendationer.