Med tanke på den hätska debatt som rått rörande värdet av mammografi kommer en undersökning i veckans nummer av New England Journal of Medicine (NEJM 2005;353:1784-92) att tilldra sig ett stort intresse. Arbetet utgår från organisationen Cancer Surveillance Modeling Network (CISNET), ett internationellt konsortium som analyserar effekten av olika interventioner. Författarkollektivet tillhör CISNETs bröstcancergrupp, och deras slutsats är att den sjunkande dödligheten bland drabbade kvinnor till stor del beror på införandet av mammografi.

Med hjälp av sju oberoende statistiska modeller kunde man visa att mammografiscreening och adjuvant kemoterapi har bidragit ungefär lika mycket till att dödligheten i bröstcancer i USA sjönk med 24 procent 1975– 2000. Den del av nedgången som kunde hänföras till mammografi skattades till i genomsnitt 46 procent, med en variation från 28 till 65 procent mellan de olika modellerna. Att variationen var större för screeningeffekterna än för effekterna av adjuvant terapi kan tyda på en större osäkerhet när det gäller att skatta mammografins effekter.
Enligt författarna är det viktigaste resultatet av denna studie att det är just kombinationen screening och adjuvant kemoterapi som har varit viktig för att uppnå dessa positiva effekter. Exakt hur stor del av den minskade mortaliteten som kan hänföras till vilken intervention är egentligen av mindre betydelse.
En ledare i samma nummer av NEJM lyfter dock specifikt fram mammografins roll. »Good quality mammography screening saves
lives«, skriver David Dershaw, chef för bröstavbildningsenheten på det ansedda Sloan–Kettering Cancer Center i New York.