I takt med att vi får allt fler subspecialiteter och grenspecialiteter ökar intresset för kongresser med fokus på smala områden. Samtidigt har flera tidigare välbesökta specialitetsövergripande möten fått problem med sjunkande deltagarantal.
Detta är en förståelig utveckling när kunskapsvolymen ökar.

Det blir svårt att hålla jämna steg med utvecklingen om man inte avgränsar sitt ämnesområde.
Men specialiseringen har en baksida. Den riskerar att hämma utvecklingen, därför att många problem är alltför komplexa för att lösas utan impulser utifrån.
Det är en fara som inte minst stora forskningsfinansiärer tar på allvar. »Tvärvetenskapliga projekt« och »nätverksbyggande« har blivit prioriterade områden. Insikten om att grenarna får sin näring från stammen och att inblickar i andra specialiteter gynnar utvecklingen inom det egna området gör att vårt mest tvärvetenskapliga möte Läkaresällskapets riksstämma idag känns aktuellare än någonsin. Ett bättre sätt att snabbt få en överblick av aktuella frågor inom medicinen är svårt att hitta, och det stora antalet inbjudna utländska gästföreläsare till årets möte aktualiserar hur nära svensk medicin hör ihop med läkarvetenskapen i Europa och i världen.
Läkartidningen har två evenemang på årets riksstämma som vi vill uppmärksamma våra läsare på.

Torsdagen den första december delar vi ut priserna för årets bästa artiklar, och fredagen den andra december står vi som värdar för ett symposium om akademisk medicin, närmare bestämt om varför studenter och nyutexaminerade läkare ägnar sig allt mindre åt forskning.
Mer information om tider och
lokaler finns på vår webbplats lakartidningen.se