»Varken socialdemokraterna eller den borgerliga alliansen står i dag upp för skattereformens beskedliga principer. För att hitta spännande skatteförslag måste man i stället vända sig till en svensk facklig organisation.«
Så skrev Dagens Nyheter nyligen på ledarplats under rubriken »Partierna överger den arbetande medelklassen«. Det som tidningen uppmärksammade var centralorganisationen Sacos nya debattskrift »Brant skatt – skatten på arbete«.
Läkarförbundet, liksom andra Saco-förbund, har begränsade möjligheter att bevaka samhällsfrågor utanför den fackliga sfären. Men generella beslut om skatter, pensioner, socialförsäkringar etc kan betyda mer för levnadsstandard än förändringar i fackligt avseende.
Här kan Saco, som ett gemensamt språkrör för över en halv miljon akade-miker i 25 förbund, spela en viktig roll. För denna »arbetande medelklass«, som DN uttrycker det, är inkomstskattens ut-formning knappast mindre viktig än lö-neavtalens kronor och ören.
Sedan den stora skattereformen 1991 har de ursprungliga principerna urholkats och systemet åter blivit ett lapptäcke. Värnskatt och höjda kommunalskatter har drivit upp marginalskatten för allt fler. Den enhetliga momsen är inte längre enhetlig. Effekterna blir allt mer snedvridande.
Saco-rapporten analyserar var felen ligger och vad som bör göras: marginal-effekterna måste åter ner under 50 procent och värnskatten bort för att stimulera arbete och tillväxt. Drivkrafter måste skapas för att kommunerna ska vinna på att sänka sina skatter. Alla skatter och avgifter måste synliggöras. Socialförsäkringarna måste bli just försäkringar, dvs med raka rör mellan avgifter och förmåner – över förmånstaken inga avgifter.
Målet är vad Saco, men också Läkar-förbundet, alltid verkat för – ett samhälle med kunskapstillväxt och en positiv välfärdsutveckling, men också stor individuell valfrihet under ansvar. Läs »Brant skatt«!