För att öka säkerheten och minska felordinationer har många sjukhus i USA gått över till datoriserade ordinationssystem, förkortat CPOE. Medicinering och provtagningar kan ordineras enbart genom ett datorprogram som samtidigt fungerar som ett beslutsstöd. Avvikelser från »rätt« ordination påtalas, vilket medfört en minskning av felordinerade läkemedel. Däremot tycks patienternas hälsa på sikt inte ha blivit bättre, enligt en aktuell metaanalys (JAMA 2005;293:1223-38). Hos vissa tycks den ha blivit sämre.

Dödligheten bland barn som remitterats för specialistvård har ökat trefaldigt efter att CPOE infördes (Pediatrics 2005;116:
1506-12). Yong Y Han och medarbetare följde upp 1 942 svårt sjuka barn som remitterades till universitetskliniken i Pittsburgh. Medianåldern var 9 månader, 57 procent krävde intensivvård och 18 procent var kirurgiska fall. Observationen att mortaliteten ökade trefaldigt efter införandet av CPOE stod kvar även efter justering för potentiella felkällor. Datorisering var en lika stark riskfaktor som behov av andningsstöd i hjärt–lungmaskin.

Författarna ser som en orsak till de försämrade resultaten att läkarnas arbetssätt ändrades till att prioritera datorarbete framför patientarbete. När den elektroniska informationens betydelse ökade blev den muntliga rapporteringen vid remittering mindre viktig. Det primära omhändertagandet blev sämre då ordinationer före patientens ankomst blev omöjliga. Stabilisering av svårt sjuka fördröjdes av krångliga datorordinationer. Både läkare och sköterskor tappade dessutom kontrollen över akutmedicineringen eftersom alla ordinationer behövde passera apoteket.

Studien är ett slående exempel på hur övertron på IT-system hämmar sunt förnuft i vården, skriver Per H Gesteland, professor i hälsoinformatik, i en ledarkommentar.

»Observationen att mortaliteten ökade trefaldigt efter införandet av CPOE stod kvar även efter justering för potentiella felkällor.«