Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Den demografiska och medicinska utvecklingen gör att efterfrågan på vård ökar i snabbare takt än både skatteunderlag och produktivitet. Stora omorganisationer med nedläggningar och sammanslagningar av akutsjukhus har hos många medborgare inneburit oro för att få sämre vård vid sjukdom.
Läkarförbundet presenterade 2004 programmet Framtidens sjukvård – finansiering, styrning och struktur. Syftet var att beskriva en sjukvårdsmodell som kan ge god och likvärdig vård för alla. Läkarförbundets centralstyrelse har beslutat att utveckla skrivningarna om den nära hälso- och sjukvården och tillsatte därför en arbetsgrupp förra året. Huvudmotivet är att tillförsäkra medborgarna god tillgänglighet till högkvalitativ vård nära dem. Vi kallar det närsjukvård.
Närsjukvården bör kunna tillgodose huvuddelen av vårdbehovet hos de äldre sjuka med flera diagnoser och de med psykiska problem. Otydliga ansvarsgränser och bristande samverkan mellan olika huvudmän och yrkesgrupper har lett till att dessa patientgrupper ofta inte fått en acceptabel vård. Många länsdelssjukhus – där man naturligt utvecklade en allmän internmedicinsk kompetens för patienter med omfattande vårdbehov – har lagts ner. Detta har brutit upp fungerande nätverk för samverkan mellan kommunens och primärvårdens medarbetare. Att finna nya lösningar som höjer både kapaciteten och kvaliteten i den nära sjukvården är därför en angelägen uppgift.

Vi definierar närsjukvård som vård nära patienten som inte kräver sjukhusvårdens särskilda resurser och har delat in den i tre delar; primär närsjukvård, specialiserad närsjukvård och samverkansvård.
Den primära närsjukvården består av vård i boendet och familjeläkarvården. Familjeläkaren svarar för medborgarnas behov av en kontinuerlig fast läkarkontakt. Den specialiserade närsjukvården bedriver sjukvård som inte klaras inom den primära närsjukvården, men som inte heller kräver de fullt utrustade sjukhusens resurser.
Förutom dagens öppna specialistvård omfattar den specialiserade närsjukvården även vård vid s k närsjukhus. Samverkansvård är vård av äldre och funktionshindrade i särskilda och ordinära boendeformer och som har ett varaktigt behov av läkarinsatser i boendet.
Kommunen föreslås få ett samlat ansvar för att dessa patienter får hälso- och sjukvård.
I vår modell kan läkare kombinera arbete i sjukhusvård och närsjukvård liksom arbete hos olika huvudmän.
Denna möjlighet garanterar att den snabba kunskapsutvecklingen i sjukhusvården sprids till närsjukvården och främjar den patientnära kliniska forskningen.

Förslaget om en ny närsjukvårdsmodell kommer att skickas på remiss till våra delföreningar, och möjlighet finns dessutom för alla medlemmar att lämna synpunkter via en webbremiss. Vi hoppas på många goda och konstruktiva synpunkter!
Vi tror att vårt förslag kan uppfylla målen om en tillgänglig, säker och kostnadseffektiv vård med god kvalitet.

»Närsjukvården bör kunna tillgodose huvuddelen av vårdbehovet hos de äldre sjuka med flera diagnoser och de med psykiska problem.«