Så kom äntligen (?) fortsättningen efter stopplagen, departementspromemorian »Begränsad vinstutdelning vid privat drift av offentligt finansierade sjukhus« är på remiss. I stopplagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, står att om landstinget överlämnar driften av något sjukhus till privat ägare, måste verksamheten drivas utan syfte att ge vinst åt ägaren. I höstas antogs därför en lag om ett nytt slag av aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Reglerna syftar till att bolagets vinst huvudsakligen ska stanna i bolaget, begränsad vinstutdelning får ske. Maximal utdelning beräknas som statslåneräntan plus en procentenhet.
Varför dessa aktiebolag skulle stimulera till ökad mångfald av sjukvårdsproducenter och bättre kvalitet i vården är dock oklart. Så länge uppdraget för vårdproducenten är klarlagt och uppföljningsbart så spelar driftsformen i sig ingen roll. Regeringen menar att sjukhusdrift med vinstsyfte skulle rubba uppsatta mål och påverka prioriteringarna. Målet om en vård på lika villkor och sammanhängande prioriteringar måste dock uppfyllas med andra medel än att förbjuda vårdgivarna att dela ut eventuella överskott till aktieägarna.